Exp.2091/14 - PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA DURANT ELS ANYS 2015-2017

Tornar

Avís

Resolució de la Vicepresidència Executiva(*) de l'ÀMB per la qual: 1) Es modifiquen les clàusules 4 i 7 del plec de condicions tècniques(*) i 26.5 del plec de condicions administratives(*) del contracte. 2) S'estableix el 23 de setembre com a nou termini de presentació d'ofertes. (*) Documentació que podeu consultar dins l'apartat Documentació i informació

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs.
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
917.355,37 € sense IVA

Data de l'última modificació 25.03.2015 / 08:59

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Veure Plecs.

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació

Classificació/Solvència

Grup:
R) Serveis de transport
Subgrup:
9. Serveis de missatgeria, correspondència i distribució
Categoria:
De categoria c

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
08.09.14

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
08.09.14 11:00
Documentació a presentar:
Veure Plecs
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari.

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
29.07.14
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
11.08.14
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&08/022014021080.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
09.08.14
Anunci:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-B-2014-29166.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Edifici A 7ª planta.
Data i hora d'obertura:
07.10.14 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens
Data i hora d'obertura:
28.10.14 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Edifici A 7ª planta.
Data i hora d'obertura:
07.10.14 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens
Data i hora d'obertura:
28.10.14 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
Data de formalització de contracte:
06.03.15

Renúncia desestimació