900148-17 - Obres per a l'execució del projecte d'un mur verd a la Deixalleria, al terme municipal de St. Adrià de Besòs.

Tornar

Avís

S'addicionen indicacions relatives al format de la documentació a incloure al sobre núm. 2 (avaluables mitjançant judici de valor) Aquesta documentació tindrà una extensió màxima de 33 fulls DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i tamany 11, excepte pel que respecta als plans d'obra (GANTT i/o PERT), que es podran presentar en un altre format i que no computaran pel que respecta al límit de fulles màxim anterior. S'haurà d'incloure com a primer full un índex del contingut amb marcatge numerari de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest índex si que computarà pel que respecta a l'extensió màxima i es considerarà la pàg. núm. 1. No s'analitzarà aquella documentació situada més enllà del lìmit anterior establert. La documentació es presentarà en paper i en format digital (pdf).

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs.
Termini d'execució:
6 mesos
Pressupost de licitació:
127.010,99 € sense IVA

Data de l'última modificació 03.08.2017 / 13:09

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
26.04.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
26.04.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
31.03.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017005261.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.05.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.05.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.05.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.05.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MOIX SERVEIS I OBRES, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MOIX SERVEIS I OBRES S.L.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MOIX SERVEIS I OBRES S.L.
Data de formalització de contracte:
28.07.17

Renúncia desestimació