900897/17 - Homologació d'agències per la realització dels serveis d'acord marc per la prestació del servei de gestió i assitència en viatges

Tornar

Avís

Avís 2: S'ha detectat un error material en el Plec Tècnic a la clàusula 9, on diu "S'estableix com a horari ordinari .......... de dilluns a divendres de 8h00 a 20h00" hauria de dir "S'estableix com a horari ordinari de prestació del servei el que l'agència ha de garantir durant els dies laborables de dilluns a divendres de 8h00 a 15h00". Avís 1: El proper dia 9 d'octubre de 2017 a les 9:30 hores es farà una sessió per respondre a consutes referents a la documentació a entregar per a justificar la solvencia técnica i la documentació a entregar per l'aplicació dels criteris que es tindran en compte en l'adjudicació. Aquesta sessió es farà ala planta 7 de l'edifici A de l'AMB (Sala Polivalent)

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Acord Marc
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Verure plecs
Termini d'execució:
12 mesos
Pressupost de licitació:
242.000,00 € sense IVA

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
23.10.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
23.10.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
13.09.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365563-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
26.09.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017017847.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
14.10.17
Anunci:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/14/pdfs/BOE-B-2017-59653.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
31.10.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
31.10.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
VIATGES HALCON, SAU; JULIÀ CENTRAL DE VIATGES, SL; ATLÀNTIDA TOURS VIATGES, SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
VIATGES HALCON, SAU; JULIÀ CENTRAL DE VIATGES, SL; ATLÀNTIDA TOURS VIATGES, SA

Renúncia desestimació