900123/17 - Enquestes per a l'estudi de satisfacció dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans any 2017

Tornar

Avís

Avís 3: La clàusula 13.5. 5) del plec de clàusules administratives particulars, preveu que el programador de software haurà de disposar del nivell C de català; alternativament, es podrà acreditar el compliment d'aquest requisit demostrant que l'execució d'aquest treball és directament supervisat per una persona que disposa d'aquest certificat, assolint-se igualment la correcció idiomàtica per la qual s'estipulava. Avís 2:Detectats dos errors materials, en el plec tècnic a la pàgina 4, a l'apartat Calendari, on hi diu "L'empresa de treball de camp haurà de fer la planificació de jornades pels diferents parcs com cregui convenient durant les 2 setmanes i mitja en que s'estima durarà el treball de camp" Hauria de dir "Durant les 5 setmanes en que s'estima durarà el treball de camp" tal i com diu a la pàgina 6 del plec tècnic i a la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives. Per altre banda, al plec de clàusules administratives, a la pàgina 8, on hi diu "Programador de software amb coneixements de català nivell C per evitar errors d'interpretació en les respostes del usuaris enquestats, caldrà aportar el currículum vitae" ha de dir "Programador de software amb coneixements de català nivell C, caldrà aportar el currículum vitae". Avís 1: Detectat error en el plec administratiu, la garantia provisional que consta ressenyada a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives, ha de constar dins del sobre número 1.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
La realització del contracte es durá a terme als 45 parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona repartit entre 29 municipis.
Termini d'execució:
5 setmanes comptadors a partir de la signatura del contracte
Pressupost de licitació:
57.971,90 € sense IVA

Data de l'última modificació 20.06.2017 / 11:21

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
13.04.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
13.04.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
29.03.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017005047.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.04.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.04.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
INSTITUTO DYM, INVESTIGACIONES Y ASESORAMIENTO ECONÓMICO DE DISTRIBUCIÓN, MERCADOS Y VENTAS, SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
INSTITUTO DYM, INVESTIGACIONES Y ASESORAMIENTO ECONÓMICO DE DISTRIBUCIÓN, MERCADOS Y VENTAS, SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
INSTITUTO DYM, INVESTIGACIONES Y ASESORAMIENTO ECONÓMICO DE DISTRIBUCIÓN, MERCADOS Y VENTAS, SA
Data de formalització de contracte:
14.06.17

Renúncia desestimació