138/16 - CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE CRÈDIT PER L'ADQUISICIÓ I/O URBANITZACIÓ DE SÒL DE LA PROMOCIÓ SECTOR PISA DEL MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I EL CORRESPONENT PRÈSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA PEL FINANÇAMENT DELS HABITATGES PROTEGITS

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Cornellà de Llobregat
Termini d'execució:
5 anys, 3 de manca més 2 d'amortització

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
24.02.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
24.02.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

El presupost total de la despesa d'aquest contracte serà ofertat per les Entitats Financeres en la seva pròpia oferta.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
21.01.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24886-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
25.01.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&01/022017000851.pdf&1

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
L'obertura del sobre núm. 2 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
L'obertura del sobre núm. 2 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Adjudicació

Formalització de contracte