900105/17 - Assitència tècnica a la redacció i desplegament del pla metropolità de mobilitat urbana

Tornar

Avís

Avís3: Solvencia técnica lotes 1 a 6 Atendiendo a consultas relativas a la idoneidad de acreditar la solvencia técnica (concretamente, la experiencia y conocimiento tanto de la empresa como del equipo de trabajo) manifestando haber realizado trabajos en América y/o Europa, se considerara que siempre que se haga evidente que las características del lugar sobre el que recayó el estudio son las de un entorno metropolitano (teniendo en cuenta la similitud con el objeto de este contrato) y que versaron sobre el ámbito material específico del lote de que se trate, será válido. Solvència tècnica lots 1 a 6 Ateses les consultes relatives a la idoneïtat d'acreditar la solvència tècnica (concretament, l'experiència i el coneixement tant d l'empresa com de l'equip de treball) manifestant haver realitzat treballs a América i/o Europa, es considerarà que sempre que es faci palès que les característiques de l'indret sobre el que recaigué l'estudi són les d'un entorn metropolità (tenint en compte la similitud amb l'objecte del present contracte) i que tractaren sobre l'àmbit material específic del lot del que es tracti, serà vàlid. Avís2: Les garanties provisionals requerides en el plec administratiu apartat 12, han d'anar dins del SOBRE 1 - Documentació administrativa. Avís1: Podeu trobar els plecs administratius i tècnics traduïts en castellà, a l'apartat documentació e informació.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
La realització del contracte es durá a terme en les dependències del contractista, i si les necessitats ho requereixen, en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
veure plecs
Pressupost de licitació:
420.000,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 05.01.2018 / 12:41

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
Distrubuït en 7 lots:
Lot 1, Trànsit privat i aparcament
Lot 2, Transport públic
Lot 3, Mobilitat en bicicleta
Lot 4, Mobilitat a peu
Lot 5, Mercaderies i logística
Lot 6, Vehicles de baixes emissions
Lot 7, Infografia i difusió

Garanties exigides

Provisional:
Lot 1, 1.800; Lot 2, 3.300; Lot 3, 2.700 i Lot 5, 2.100 euros
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
06.06.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
06.06.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Cada licitador podrà presentar una proposició exclusivament a un dels lots definits en el present plec. El licitador que presenti una proposició a més d'un lot, quedarà exclòs de la licitació de tots els lots als que s'hagi presentat.

Data tramesa al DOUE 26 d'abril de 2017

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
29.04.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164621-2017:TEXT:ES:HTML&tabId=1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
13.06.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.07.17 11:15

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
13.06.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.07.17 11:15

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
LOT 1 DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD,SA; LOT 2 MCRIT,SL; LOT 3 UTE VAIC MOBILITY SLY amb ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL; LOT 4 IDEEM INNOVA,SL; LOT 5 INSTITUT ILDEFONS CERDA, FUNDACIO PRIVADA; LOT 6 EDENWAY,SLU i LOT 7 SOMOS PARTNERS,SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
LOT.1: DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD,SA; LOT.2: MCRIT,SL; LOT.3: UTE VAIC MOBILITY SLU amb ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL; LOT.4: IDEEM INNOVA,SL; LOT.5: INSTITUT ILDEFONS CERDA, FUNDACIO PRIVADA; LOT.6: EDENWAY,SLU i LOT.7: SOMOS PARTNERS,SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
LOT.1: DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD,SA; LOT.2: MCRIT,SL; LOT.3: UTE VAIC MOBILITY SLU amb ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL; LOT.4: IDEEM INNOVA,SL; LOT.5: INSTITUT ILDEFONS CERDA, FUNDACIO PRIVADA; LOT.6: EDENWAY,SLU i LOT.7: SOMOS PARTNERS,SL
Documentació:

Renúncia desestimació