901300/16 - Adquisició del material d'oficina i del paper multifunció pels anys 2017-2019

Tornar

Avís

Avís: S'ha detectat un error a l'ANNEX 2 del PCT "Preus que proposa l'ofertor". Al full "Resum dels capítols LOT 2", els valors del camp "Import total capítol ofertor (1 any)" no es copiaven automàticament del full "LOT 2 PAPER MULTIFUNCIONAL_PREU". Podeu trobar el document corregit a l'apartat Documentació associada. Avís: S'ha afegit novament el plec tècnic degut a un error material, s'havia publicat dos vegades el plec administratiu. Avís: El proper 6 de març a les 9.30 h es farà una sessió informativa d'aquesta licitació, cal confirmar assistència enviant un correu a compres@amb.cat.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
es farà a les dependències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
dos anys des de la seva signatura
Pressupost de licitació:
152.133,77 € sense IVA

Data de l'última modificació 14.09.2017 / 16:51

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
Lot 1 - Adquisició de material d'oficina
Lot 2 - Paper multifuncional

Garanties exigides

Provisional:
Lot 1 3.364,02 euros i Lot 2 1.200,00 euros
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
27.03.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
27.03.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data tramesa al DOUE: 13 de febrer de 2016

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
16.02.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60356-2017:TEXT:ES:HTML&tabId=1
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
22.02.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017002547.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
24.02.17
Anunci:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-B-2017-11466.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
04.04.17 14:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
04.04.17 14:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
Lot 1 i Lot 2 LYRECO ESPAÑA, SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
LYRECO ESPAÑA,SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
LYRECO ESPAÑA,SA
Data de formalització de contracte:
08.08.17

Renúncia desestimació