Dunes metropolitanes

Regeneració | Participació | Reconnexió | Adaptació | Biodiversitat

Nens plantant a les dunes

El projecte de millora i protecció dels sistemes dunars de les platges metropolitanes serveix per mitigar els efectes del canvi climàtic i es desenvolupa en una franja litoral de 17 km, que pertanyen al delta del Llobregat i als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. El projecte es construeix amb la participació de la ciutadania des de l'inici tot integrant l'ús lúdic de les platges, ja que es tracta de l'espai públic més visitat de Catalunya. 

El projecte ha guanyat el premi New European Bauhaus 2022 en la categoria "Reconnecting with nature".
Premi del New European Bauhaus 2022

Puja
Conèixer a fons el projecte de millora i protecció de les dunes
Els 42 km de platges de la metròpolis de Barcelona, que pertanyen a 8 municipis, són la façana costanera d'una àrea densament poblada, amb més de 3 milions de persones en 636 km2 i amb una gran pressió d'usos, pel seu valor logístic, urbanístic i turístic, fet que ha portat a la desaparició de la major part dels ecosistemes litorals, com les dunes, igual que a la resta del litoral català. La situació ha empitjorat per la pèrdua de sorra i la regressió de les platges, en especial a causa dels temporals que afecten la costa mediterrània i que agreugen la situació com a conseqüència del canvi climàtic.

Alhora, hi ha un canvi en la funció socioeconòmica d'aquests espais: s'utilitzen com a espais lúdics i són motors econòmics dels municipis. La ciutadania cada cop els percep menys com a espais de natura i cada cop és més difícil establir-hi vincles i, per tant, cada cop costa més fer arrelar la necessitat de conservar-los com a defensa contra la regressió del litoral o per millorar la biodiversitat.
 • Objectius de sostenibilitat del projecte
  Les zones dunars són reservoris de sorra de les platges, espais de biodiversitat i amortidors de l'energia dels temporals. Les actuacions d'aquest projecte tenen l'objectiu principal de recuperar els espais dunars com a sistemes naturals per fer front a fenòmens meteorològics extrems i millorar la biodiversitat mitjançant solucions basades en la natura.

  Les platges són hàbitats protegits a escala europea, però en el nostre país necessiten sovint un procés de recuperació. Els sistemes platja-duna s'han vist afectats per una disminució de la biodiversitat —causada en part per la reducció dels hàbitats—, ja que durant anys han estat ocupats per serveis i infraestructures turístics, usos lúdics i extensions de plantes invasores, tot plegat fruit de la gestió predominantment centrada en les activitats humanes.

  L'AMB actualment incorpora una perspectiva centrada en la regeneració de la natura i en la sostenibilitat de les platges en la gestió integral d'aquests espais. Enfortint la biodiversitat del sistema, enfortim la resiliència de les platges davant dels impactes humans i els temporals marins.

  El 2014 s'inicien una sèrie d'actuacions i canvis en els protocols de gestió que caminen en aquest sentit.

  Actuacions:
  • Protecció amb tancaments de pal i corda (més de 25 km) de totes les zones dunars.
  • Reforç dels fronts dunars amb moviments de sorra que consoliden aquests espais.
  • Campanyes d'eliminació de vegetació invasora.
  • Regeneració de sistemes dunars en platges on havien desaparegut totalment.
  • Plantació de més de 15.000 unitats de plantes autòctones.

  Canvis en els protocols de gestió:
  • Ús de troncs que arriben amb l'onatge per a la creació de refugis de biodiversitat als espais dunars.
  • Eliminació del garbellament mecànic de les zones protegides i sectorització a la resta d'espais per minimitzar l'ús de màquines i afavorir les postes de tortuga babaua i respectar els ocells nidificants.
  • Eliminació de la llaurada de les platges per prevenir la pèrdua d'estabilitat de la platja.
  • Neteja manual de les zones dunars en què es retiren elements antròpics i es mantenen la matèria orgànica i les restes vegetals, que enriqueixen el sòl i donen estructura.
  • Redacció del Pla de millora de la biodiversitat dels parcs i les platges metropolitans.
  • Protocol per a la valorització ambiental dels residus dels temporals
 • Objectius qualitatius i d'estètica
  La regeneració i millora de les zones dunars ens torna la visió del paisatge local, que ens connecta amb el seu fil històric, amb un passat on es feien altres usos del territori, més connectats amb la natura i integrats amb la cultura del país.

  Ara s'està recuperant el paisatge litoral, que havia perdut el valor natural a causa de la perspectiva antròpica de la gestió que se'n feia, conseqüència dels usos socioeconòmics als quals ha estat sotmès.

  Les platges, com a ecosistemes, i les dunes, destruïdes, havien esdevingut esplanades de sorra per prendre el sol amb tots els serveis associats. En l'actualitat, l'afluència a les platges metropolitanes és més elevada que mai amb usos tan diversos com el bany, l'esport, l'esbarjo, trobades socials… però amb aquest projecte, afegim elements que converteixen la visita un moment de contacte amb la natura. El repte i el valor d'aquest projecte rauen en la conjuminació amb harmonia i bona convivència dels serveis, equipaments i espais naturals que s'estan potenciant i regenerant.

  En aquest sentit la regeneració dels espais dunars s'acompanya de millores en les infraestructures i els serveis que aporten qualitat, seguretat i accessibilitat per a totes les persones, tot respectant i fent valdre els espais naturals.

  Les intervencions realitzades han estat:
  • Instal·lació i renovació de passeres de fusta que permeten resseguir itineraris annexos als espais dunars, cosa que en facilita l'observació i el gaudi.
  • Instal·lació de senyalització específica sobre els ecosistemes de la platja, que aporta coneixements i continguts.
  • Ubicació dels equipaments esportius fora de les àrees més naturals, per compatibilitzar l'ús lúdic i la regeneració ecològica.
  • Promoció de l'ús de la bicicleta, que facilita el gaudi del paisatge litoral i dels espais naturals, amb la instal·lació d'aparcabicicletes i accessos als passejos marítims i els itineraris que hi estan associats.
 • Objectius d'inclusió i participació
  El tarannà d'aquest projecte aporta per se igualtat d'oportunitats per als habitants de la metròpolis, ja que treballar per naturalitzar aquests espais suposa garantir l'accés a la natura de milions de persones d'un territori amb un teixit urbà de gran densitat.

  Aquest canvi de perspectiva, tenint en compte el gran potencial social i econòmic, va acompanyat de la participació i la vinculació de la ciutadania. S'hi porten a terme nombroses accions educatives, de participació ciutadana, de dinamització i divulgació (que es desenvoluparan en l'apartat 6), amb l'objectiu de fer descobrir aquests espais i els seus valors per fomentar la reconnexió amb la natura, enfortir els vincles i augmentar la sensibilització envers l'entorn.

  La recuperació dels espais dunars comporta avantatges per als habitants d'aquests territoris, ja que té repercussions ambientals: millora de la biodiversitat, efectes positius en la salut de les persones o protecció de les zones habitades davant dels efectes dels temporals.

  Cal esmentar també el valor estètic d'impacte positiu tant psicològic com econòmic. L'AMB ha dut a terme estudis, com l'Estudi de l'impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes, que ha servit per compatibilitzar la millora d'aquests indrets com a espais de natura però tenint en compte els usos lúdics i turístics, motors econòmics per als seus habitants.

  Per això el desenvolupament del projecte ha de ser inclusiu: ha de tenir en compte les diverses necessitats de la població i integrar-les en la gestió de les platges, cosa que també inclou els serveis.

  S'inclouen elements que faciliten l'estada a totes les persones per tal que les platges metropolitanes siguin espais segurs, còmodes, inclusius i saludables que aportin estades i experiències satisfactòries pensant en la gran diversitat d'usos:
  • Pèrgoles d'ombreig i abalisaments per al bany assistit per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Accessos adaptats amb passeres de fusta senyalitzades i passeres enrotllables que arriben fins a l'aigua per facilitar el bany.
  • Disseny de la senyalització tant per orientar els visitants com per aportar coneixements sobre els espais dunars.
  • Mòduls de primers auxilis, lavabos i lavabos vestidor adaptats.
  • Dutxes i rentapeus.
  • Jocs infantils i esportius.
 • Combinació de tres objectius: sostenibilitat, qualitat de l'experiència i participació
  L'eina fonamental per combinar aquestes tres dimensions és, en resum, la gestió integral i ambiental de les platges metropolitanes.

  L'AMB integra la recuperació i gestió dels espais dunars com a espais de natura de les platges metropolitanes amb els usos i el gaudi com a indrets d'esbarjo i activitats lúdiques, alhora que promou accions que cridin a la participació de les persones i que ajudin a fomentar el coneixement, la sensibilització i la intervenció d'aquests espais.

  El personal tècnic especialitzat del Servei de Platges en fa el seguiment diari i duu a terme les tasques necessàries per vetllar per la qualitat i la millora dels espais dunars. Per fer-ho possible s'utilitzen nombroses eines tecnològiques i s'encarreguen diferents estudis (estudis de la dinàmica litoral, topobatimetries, vols LIDAR, ortofotografies, mesuraments mensuals de l'amplada de les platges, indicadors de biodiversitat, etc.) que aporten tota la informació necessària per plantejar les accions possibles per millorar la resiliència de les platges davant de les conseqüències del canvi climàtic. Una d'aquestes accions és precisament la recuperació dels espais dunars.

  Aquests equips tècnics treballen en coordinació amb l'equip de promoció de les platges metropolitanes, que dissenya, amb la participació d'ajuntaments, entitats i institucions, tots els programes que involucren la ciutadania en les diferents línies esmentades en l'apartat anterior. Aquests programes s'impregnen dels aspectes i continguts més necessaris que es deriven del treball tècnic.

  Com a eina de treball principal s'ha dissenyat un document que recull tots aquests programes: Aprenem a la Xarxa, el programa d'aprenentatge a la xarxa de parcs i platges metropolitans, que pretén afavorir el vincle de la ciutadania amb els seus parcs i platges, tot donant a conèixer quins són els valors socioambientals i creant espais de participació, aprenentatge vivencial i dinamització. 
 • Resultats i impactes assolits
  Les enquestes que avaluen la qualitat dels serveis mostren una afluència de prop de 10 milions d'usuaris en les temporades de bany. També indiquen un increment, paral·lel a la protecció i millora de les zones dunars, de la percepció de la qualitat per part dels visitants, que ha anat pujant de manera contínua.

  Altres indicadors:
  • Intervencions de recuperació dunar en 11,9 km del front litoral, dels 17 km del sector sud.
  • Construcció de dunes i reforç de les existents en 115.000 m2.
  • Instal·lació de més de 12.000 m de tancaments de protecció de les zones dunars.
  • Eliminació de 150.000 kg d'espècies invasores no autòctones que ocupaven una superfície de 250.000 m2.
  • Plantació de 15.000 peus de vegetació autòctona psammòfila.
  • Instal·lació de 1.000 senyals en el perímetre de l'espai protegit dunar per informar de la necessitat de protecció.
  • Instal·lació de 15 panells informatius per donar a conèixer l'ecosistema.
  Els programes que han implicat les persones en tot aquest procés també han tingut molt bona acollida, amb la participació d'un públic predisposat a involucrar-se en aquestes accions i que n'ha gaudit, s'ha sorprès i se n'ha sentit part integrant, i que els ha avaluat amb qualificacions excel·lents en les enquestes de valoració.

  Des del 2016 s'han portat a terme 1.356 activitats que pertanyen als diferents programes esmentats a l'apartat 6 amb la participació de 28.877 persones. El Visor de fauna de la web de l'AMB (apartat 6) ha rebut 76.012 observacions de fauna, corresponents a 371 espècies diferents, fetes per veïns propers a les platges metropolitanes.

  Aquesta participació creixent dona indicis que les persones volen reconnectar-se amb la natura i convertir-se en un factor important en la transformació física dels espais dunars de les platges metropolitanes, en tant que els ofereixen bones experiències, milloren el paisatge i els aporten beneficis per a la salut, i que volen ajudar a conservar aquests espais, perquè aporten solucions a les conseqüències del canvi climàtic. 
 • Implicació de la ciutadania
  La ciutadania ha estat un factor fonamental en el desenvolupament d'aquest projecte des de l'inici amb els següents eixos d'actuació, que han estat dissenyats i coordinats per un equip professional especialitzat del Servei de Platges de l'AMB.

  Projectes de ciència ciutadana

  Observació i seguiment de la biodiversitat dels espais dunars. S'enforteixen els vincles i es promouen sentiments de pertinença a aquests espais naturals que formen part de la quotidianitat. Un bon recurs per empoderar les persones és valorar la recollida de dades i relacionar-les amb la comunitat científica i amb els tècnics per realitzar estudis i planificar noves accions. Algunes activitats són:

  Bioblitz Metropolità: activitat familiar on es fa un cens de biodiversitat de flora i fauna guiat per experts.

  Visor de biodiversitat: eina digital pública, participativa i d'informació. Mitjançant aplicacions especialitzades creades per institucions científiques, s'introdueixen les observacions de fauna dels parcs i platges metropolitans.

  Observatori metropolità de papallones (mBMS) projecte de voluntariat, en col·laboració amb dues entitats científiques, per fer mostrejos en diferents punts dels espais dunars, així com dels parcs de la metròpolis.

  Projectes de participació

  A través de diferents projectes es promou la participació dels habitants del territori litoral, que es converteixen en agents actius de la regeneració i renaturalització dels espais dunars. 
  • Acció Platges Met. Activitat familiar per visibilitzar diferents aspectes de les platges metropolitanes.
  • Plantacions dunars i campanyes de retirada d'espècies invasores populars, que s'organitzen de manera conjunta entre els responsables de la gestió i la ciutadania.
  • Activitats educatives que donen a conèixer els valors dels ecosistemes de les platges.
  • Projectes participatius d'aprenentatge servei amb els centres educatius i entitats dels municipis del litoral. Els participants aprenen sobre diferents aspectes del litoral metropolità i fan un servei a la comunitat relacionat amb la millora de l'espai i/o la difusió dels seus valors.
  Projectes de dinamització

  Adreçats a tots els públics. Es dinamitzen aquests espais per gaudir-ne i descobrir tots els valors dels ecosistemes del litoral. És molt important la vinculació amb els espais a partir dels sentiments. La sorpresa de descobrir els tresors de la natura motiva i sensibilitza les persones. Les programacions d'activitats es converteixen també en una eina de dinamització dels barris dels municipis litorals.
  • Jugatecambientals: espais familiars d'experimentació i joc que funcionen regularment els caps de setmana a les platges.
  • Cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans: programació anual arreu d'aquests espais naturals de la metròpolis de Barcelona adreçada a tots els públics.
  Divulgació

  S'han editat diferents materials didàctics per difondre els valors dels espais dunars. Recursos com ara pòsters, retallables, guies, etc., que poden arribar a públic ben divers.

  Aprenem a la Xarxa (projectes de participació, dinamització i divulgació).
 • Reptes globals. Solucions locals
  Les platges, i en general els territoris del litoral, afronten nombrosos reptes globals derivats dels impactes de l'acció humana que han anat acumulant al llarg dels últims 100 anys.

  La reducció dels sediments disponibles als sistemes litorals que formen les platges o la pèrdua dels hàbitats naturals de la línia de costa a causa de l'edificació i la construcció d'infraestructures són algunes de les repercussions del canvi climàtic que ja s'hi estan fent visibles. L'últim informe de l'IPCC tornava a posar de manifest que la zona mediterrània podria ser una de les més afectades.

  Tot plegat es materialitza en el territori metropolità amb una forta regressió de les platges. Gràcies a diferents estudis, l'AMB ha constatat que des del 2014 hi ha hagut una regressió molt important de la línia de costa, amb la pèrdua de més del  20 % de la superfície de les platges. Aquesta última dècada s'han registrat màxims històrics en la temperatura del mar, hi ha hagut un increment anual del nivell del mar, de l'alçada de les marees meteorològiques, de l'alçada d'onatge i dels temporals extrems, que han estat de més llarga durada, freqüència i intensitat.

  La millora de les zones dunars és una actuació per protegir la costa basada en la natura que té un efecte clarament positiu al territori, el paisatge i la ciutadania. El projecte s'implementa a la zona sud del litoral de Barcelona, en les platges del delta del riu Llobregat, i s'adapta a les característiques i a la situació particular de cada platja: orientació de la costa, freqüentació, estat de la biodiversitat… i paral·lelament es dissenyen programes de participació de la ciutadania per a les diferents realitats socials en coordinació amb entitats del teixit social de cada territori (ajuntaments, entitats o centres escolars), a través de les activitats participatives i la divulgació. 
 • Innovació del projecte
  Tenim com a fita mantenir un nivell elevat de qualitat, amb una avaluació de la gestió continuada per adaptar-la als nous factors i que aporti coneixement del medi i fomenti la interacció home-natura.

  En aquest projecte, liderat per l'AMB, existeix un diàleg multidisciplinari entre el món de la ciència, la tecnologia, l'educació i la participació. S'han potenciat sinergies entre professionals, institucions, agents socials i ciutadania per afegir qualitat a les accions que tenen un objectiu comú:
  • Científics que fan estudis de la dinàmica del litoral o la biodiversitat i fan el seguiment i la tutela dels projectes de ciència ciutadana.
  • Tècnics de diferents disciplines que porten a terme la gestió integral de les platges i dissenyar les intervencions que s'hi han de dur a terme.
  • Especialistes que executen aquestes intervencions.
  • Equip de promoció del Servei de Platges amb professionals del món de l'educació, la participació i l'educació ambiental que elaboren i porten a terme els diferents projectes educatius, participatius, de dinamització i sensibilització.
  • Equips tècnics municipals que participen en el desenvolupament de les accions i aporten els recursos públics necessaris de la seva competència.
  • Centres educatius, entitats i particulars dels municipis que participen en intervencions adreçades a la ciutadania i que es coordinen amb les necessitats tècniques de cada moment.
  Aquesta visió de conjunt, integradora i a la vegada local, liderada per una administració pública supramunicipal com és l'AMB, resulta innovadora, ja que va més enllà de les competències tècniques d'execució d'un projecte de restauració. Es potencia una xarxa de relacions i de participació en un projecte, que a més resulta una mesura per mitigar els efectes de la crisi climàtica que se'ns plantegen, com la pèrdua de biodiversitat, que al seu torn fa perdre riquesa i qualitat. 
 • Implicacions, eines i enllaços relacionats
  L'execució d'aquest projecte, liderat per una administració pública amb competències en la gestió del territori i capacitat per donar suport als municipis implicats, des d'una visió de conjunt, integradora i a la vegada local, repercuteix directament en la qualitat i la millora d'aquests sistemes litorals, malmesos per les activitats humanes que s'hi han dut a terme al llarg de la història i afectats cada cop més pels efectes del canvi climàtic.

  Aquesta situació és un repte global sobre el qual actuem de manera local, però aquest treball és extrapolable a altres territoris litorals amb afectacions similars.

  Integrar amb èxit millores per regenerar zones dunars contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic, serveix com a mesura per pal·liar la regressió de les platges i alhora representa una oportunitat de reconnexió de la ciutadania amb la natura, sempre mantenint una alta qualitat com a espai públic per acollir una gran diversitat d'usos. Aquest procés, dut a terme en una zona litoral tan poblada i amb tants usuaris com és l'àrea metropolitana de Barcelona pot ser un exemple per a altres àrees urbanes similars.

  La informació generada es publica i està oberta al públic. Des del principi s'han portat a terme accions comunicatives en col·laboració amb el departament de Comunicació de l'AMB, que ha dissenyat les línies estratègiques per tal de fer arribar els continguts on calgui en cada moment, tant a la ciutadania en general com a sectors professionals especialitzats:

  Guia de gestió de dunes
  Sistema de control de qualitat i espais de gestió compartida amb els ajuntaments i la ciutadania
  Infoplatges aplicació web divulgativa
  Litormet web tècnica
  Presentació anual de totes les accions en curs
  Dossier de premsa "Estiu metropolità 2021"
  Jornades tècniques (mostren les accions per desenvolupar o els estudis paral·lels que s'hi realitzen per tal d'obtenir informació que ajudi a establir les línies d'actuació)
  Accions comunicatives relacionades amb la participació ciutadana.
  Perfils socials difusió de la informació a través de Twitter i Instagram en els perfils @parcsplatgesamb @parcsplatgesamb i @aprenem_a_la_xarxa_amb pel que fa als programes de participació de la ciutadania.

  Alguns dels projectes participatius han inclòs també accions de comunicació que han portat a terme les persones implicades, que s'han convertit en portaveus dels continguts del projecte.

Puja