Convertidor CCAE-PCAA

CONVERSOR DE LES ACTIVITATS DE LA Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats de Catalunya (PCAA) i de la CLASSIFICACIÓ CATALANA D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (CCAE 93/CCAE 09), als efectes de preceptiva autorització d'abocaments d'aigües residuals.

Cercar per text lliure (CCAE93; CCAE09 o Codi, Grup, Nivell, Epígraf de la Llei 20/2009):

O bé, selecciona un codi CCAE93:

O bé, selecciona un codi CCAE09:

O bé, selecciona un Epígraf/Annex: