Habitatge

icona

L'AMB ha ampliat la moratòria per al cobrament dels lloguers de pisos i locals fins al mes de juliol.

Quan se superi la situació actual, s'atendran els casos de les famílies més vulnerables per a les quals sigui impossible pagar totalment o parcialment el lloguer, per tal que ningú es quedi privat del seu habitatge.

Les mesures i línies d'ajuts que s'enumeren a continuació van encaminades a evitar que les afectacions econòmiques i socials derivades de la crisi sanitària no perjudiquin famílies i persones que disposen d'habitatges en règim de lloguer. L'AMB actuarà en tot moment per garantir el dret d'un habitatge digne en aquests temps d'incerteses i preocupacions.
IMPSOL | Moratòries i guia d'ajuts
A la vista de la situació sanitària continuada de la COVID -19, de l'actual situació econòmica i de les fases de desescalada del confinament que ha iniciat per CCAA el Govern de l'Estat, l'IMPSOL acaba d'aprovar un Decret en data 21 de maig de 2020 per tal de seguir ajudant en tot el possible als seus llogaters i llogateres. 

L'essència bàsica d'aquestes normes és detectar famílies i persones en situació de "vulnerabilitat social i econòmica" i establir un conjunt d'ajuts perquè puguin fer front als pagaments dels lloguers.

Tant el règim previst de "vulnerabilitat" com els paquets d'ajuts previstos (ajuts transitoris de finançament-crèdits ICO i ajuts de lloguer COVID-19) només són aplicables quan no hi hagi acord per fer front al pagament del lloguer entre l'arrendador i l'arrendatari. Per tant, només són aplicables en els casos de desacord.

Aquest nou Decret proposa tres eixos d'actuació als llogaters i llogateres:

MODALITATS
Normalització pagament rebuts COVID-19
La normalització del pagament dels rebuts a tots els llogaters i llogateres que han gaudit d'una moratòria de 2 mesos (abril i maig de 2020) i vulguin començar a pagar amb normalitat, amb les següents prescripcions:
 • El mes de juny de 2020 es tornarà a cobrar el rebut del mes en curs amb normalitat.
 • A partir del mes de juliol de 2020 es girarà el rebut del mes en curs més la part proporcional del fraccionament de l'import corresponent als mesos d'abril i maig de 2020 corresponents a la moratòria.
 • El prorrateig es farà a partir del mes de juliol de 2020 i fins al mes de desembre de 2020 inclòs.
Els llogaters i llogateres que desitgin pagar amb normalitat han d'enviar un correu electrònic a impsolcomercial@amb.cat fent constar com a assumpte del missatge: "Ampliació segona moratòria COVID-19" amb el seu nom i cognoms i dades de l'habitatge.
Ampliació segona moratòria de lloguer COVID-19
La possibilitat d'acollir-se a una segona moratòria ampliant dos mesos mes la moratòria que ja tenien (sumariem com a total de mesos amb moratòria: abril, maig, juny i juliol 2020) als llogaters i llogateres que vulguin, amb les següents prescripcions:
 • Ampliació de la moratòria en el pagament del lloguer per als mesos juny i juliol de 2020.
 • A principis del mes d'agost de 2020 l'IMPSOL tornaria a girar el rebut bancari ordinari del lloguer corresponent.
 • A partir del mes de setembre 2020 i fins el mes de d'agost de 2022 es girarà fraccionadament els rebuts dels mesos d'abril, maig, juny i juliol de 2020 juntament amb l'import del lloguer del mes corresponent.
 • La possibilitat d'acollir-se a aquesta opció és independent de si s'ha concedit la "vulnerabilitat econòmica i social" per l'entitat competent, en atenció a possibles endarreriments en la gestió del tràmit. 
Els llogaters i llogateres que vulguin acollir-se a una segona moratòria ho podran fer comunicant la seva decisió a través d'un correu electrònic a impsolcomercial@amb.cat fent constar com a assumpte del missatge: "Ampliació segona moratòria COVID-19" amb el seu nom i cognoms i dades de l'habitatge.

Per dur a terme el procediment primer s'analitzarà la condició de vulnerabilitat econòmica i social que indica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sobre l'estat d'alarma, i després s'estudiarà de quins ajuts podrà disposar el llogater o llogatera amb condició de vulnerabilitat.

Decret de Presidència de l'IMPSOL de data 21 de maig de 2020

Consulteu, a continuació, el procediment per a la sol·licitud de les línies d'ajut per a la modalitat Vulnerabilitat-ajuts lloguer COVID-19:
 • PRIMER | Anàlisi de la condició de vulnerabilitat
  TRAMITACIÓ
  Correspon a la Generalitat de Catalunya regular i promoure el mecanisme per declarar la "vulnerabilitat".
  REQUISITS
  1. Que la persona titular del contracte de lloguer es trobi en una d'aquestes situacions:
  • Treballador: en situació d'atur.
  • Treballador: en situació d'expedient de regulació d'ocupació (ERTO).
  • Empresari o professional: reducció de jornada per motiu de cures, o circumstàncies semblants, que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.
  Que, trobant-se en una d'aquestes situacions, els ingressos dels membres de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, romanguin dintre dels següents límits [en vegades l'IPREM, IPREM Mensual: 537,84 €]:

  Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'IPREM mensual. Aquests límits s'han d'incrementar en:
  • 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar.
  • 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.
  • 0,1 vegades l'IPREM per cada persona més gran de 65 anys membre de la unitat familiar.
  En cas que hi hagi un membre de la unitat familiar que tingui declarada la discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti permanentment per realitzar una activitat laboral, i estigui degudament acreditat, el límit serà de 4 vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

  En cas que la persona obligada a pagar el lloguer sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti, de manera degudament acreditada, la persona o el seu cuidador, per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l'IPREM.

  2. Que els pagaments mensuals per renda i per subministraments bàsics de l'habitatge (aigua, electricitat, gas, gasoil per a calefacció, serveis de telecomunicació fixa i mòbil i possibles contribucions a la comunitat de propietaris) siguin iguals superiors al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

  *Regulat en l'article 5 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
  PROCEDIMENT
  S'haurà de presentar sol·licitud i instància a l'IMPSOL a través del correu electrònic impsolcomercial@amb.cat, que s'acompanyarà de la documentació següent per acreditar la situació que correspongui:
  1. Situació personal sol·licitant:
   1. Treballador en situació legal d'atur: ha de presentar un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
   2. Autònom: per cessament activitat, ha de presentar un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
  2. Nombre de persones que viuen a l'habitatge:
   1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
   2. Certificat d'empadronament de les persones empadronades a l'habitatge, en el moment de la presentació dels documents i en els sis mesos anteriors.
   3. Declaració de la discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per dur a terme una activitat laboral.
  3. Titularitat dels béns:
   1. Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  4. Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l'acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.
  Si no es pogués aportar cap document dels llistats anteriorment, pot substituir-se per una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la COVID-19, que n'impedeixen la justificació.

  Un cop finalitzi l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, es disposarà del termini d'un mes per aportar els documents que no s'hagin facilitat.

  *Regulat en l'article 6 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  TERMINI
  Pel que fa al procediment i termini per tramitar la vulnerabilitat, per RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, s'ha establert el procediment a seguir i s'ha fixat el termini de presentació del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020.

  *Regulat en l'article 6 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
 • SEGON | Anàlisi dels ajuts que es podran sol·licitar
  Ajornament en el pagament del lloguer
  El llogater o llogatera en situació vulnerabilitat concedida pot sol·licitar a l'IMPSOL l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer.

  L'IMPSOL, en conseqüència, haurà de comunicarli, en un termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió entre:
  • Reducció de la renda en un 50 % mentre duri l'estat alarma, prorrogable un màxim de 4 mesos.
  • Moratòria en el termini del pagament mentre duri l'estat d'alarma, prorrogable un màxim de 4 mesos:
   • Fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys i sempre dins del termini de vigència del lloguer.
   • No meritarà interessos.
   • Si el llogater (arrendatari) té dret a ajuts transitoris, s'aixeca la moratòria.
  El termini sol·licitud és d'1 mes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020: fins al 2 de maig de 2020.

  *Regulat en l'article 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  Ajuts de bancs i caixes amb avals de l'Estat
  NOTA: Encara no s'ha publicat la convocatòria de les ajudes transitòries-crèdits ICO amb aval de l'Estat ni se sap en quines entitats bancàries es podran sol·licitar. La publicació de la convocatòria està prevista per a finals del mes d'abril.

  El llogater en situació de vulnerabilitat concedida pot sol·licitar finançament a les entitats bancàries.

  Condicions del finançament:
  • Cobertura total.
  • Ajudes finalistes (al pagament de la renda).
  • Import màxim: 6 mesos de renda.
  • Termini de devolució: fins a 6 anys prorrogables a 4 més.
  • Interessos i despeses per al demandant de l'ajut: 0.
  *Regulat en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  Ajuts del Pla estatal d'habitatge
  El llogater en situació de vulnerabilitat concedida pot sol·licitar un ajut directe a la Generalitat de Catalunya:

  Feu el tràmit

  Característiques:
  • Ajut finalista: pagament de lloguer o préstec concedit d'acord amb l'article 9 del Reial decret llei 11/2020.
  • La Generalitat de Catalunya determina les condicions de vulnerabilitat que, com a mínim, hauran de ser les de l'article 5 del Reial decret llei 11/2020.
  • La sol·licitud s'haurà d'acompanyar del contracte i de l'acreditació del pagament de les 3 últimes mensualitats, o des de l'inici si el contracte té una durada inferior.
  • Quantia: fins a un import màxim de 900 €/mes i del 100 % de la renda, o fins a 5.400,00 € per préstecs formalitzats segons l'article 9 del Reial decret llei 11/2020.
  • Gestió, tramitació, resolucions, abonaments: Generalitat de Catalunya.
  Termini de sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2020.
  *Regulat en l'article 10 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i en article 2 de l'Ordre ministerial TMA/336/2020, de 9 d'abril.

Puja
REGESA | Moratòries i guia d'ajuts
REGESA, davant de la crisi sanitària de la COVID-19 i de les repercussions econòmiques i socials, va trametre, el 30 de març de 2020, una carta per correu electrònic a les persones que tenien llogats habitatges de REGESA, que també va penjar al taulell d'anuncis de les promocions d'habitatges, on es notificava una moratòria del cobrament del lloguer dels mesos d'abril i maig de 2020 i s'explicava que es posposava la presentació dels rebuts bancaris corresponents.

S'establia que a principis de juny de 2020 es tornarien a girar els rebuts, i que a partir de juliol i fins al desembre de 2020 s'haurien d'abonar fraccionadament els rebuts d'abril i maig que encara no s'haguessin abonat, juntament amb l'import del mes en curs..

El Govern de l'Estat ha anat aprovant les mesures següents: la declaració de l'estat alarma, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març; el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents i complementàries en l'àmbit social i econòmic; l'Ordre ministerial TMA 336/2020, de 9 d'abril, per la qual es modifiquen i se substitueixen els programes d'ajut del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i el Reial decret 487/2020, de 10 d abril, de pròrroga de l'estat d'alarma.

L'essència bàsica d'aquestes normes és detectar famílies i persones en situació de "vulnerabilitat social i econòmica" i establir un conjunt d'ajuts perquè puguin fer front als pagaments dels lloguers.

Tant el règim previst de "vulnerabilitat" com els paquets d'ajuts previstos (ajuts transitoris de finançament-crèdits ICO i ajuts de lloguer COVID-19) només són aplicables quan NO hi hagi acord per fer front al pagament del lloguer entre l'arrendador i l'arrendatari. Per tant, només són aplicables en els casos de desacord.

MODALITATS
FRACCIONAMENT DE REBUTS | Moratòria-ajuts lloguer COVID-19
El llogaters i llogateres d'habitatges que vulguin acollir-se a la mesura proposada per REGESA per abonar fraccionadament, a partir de juliol de 2020, els rebuts no abonats d'abril i maig de 2020, juntament amb l'import del mes en curs, han d'enviar un correu electrònic a REGESA (o al gestor Ferrándiz & Fosco) per comunicar-ho. A l'assumpte del missatge hi han de posar: "Moratòria-ajuts lloguer COVID-19", i l'han d'enviar, com a màxim, el dia 30 d'abril.

Correu REGESA: comercial@regesa.cat
Correu Ferrándiz & Fosco: ffosco@icab.cat
AJUTS AL PAGAMENT DE REBUTS | Vulnerabilitat-ajuts lloguer COVID-19
Els llogaters i llogateres d'habitatges que no vulguin o no puguin acollir-se a aquesta mesura de REGESA (i del gestor Ferrándiz & Fosco) es podran acollir a les mesures d'ajuts de la normativa estatal per declarar la condició de "vulnerabilitat econòmica i social" de famílies i persones. En aquest cas, caldrà enviar un correu electrònic amb l'assumpte "Vulnerabilitat-ajuts lloguer COVID-19", com a màxim el dia 30 d'abril. Hi ha de constar el nom i cognoms i les dades de l'habitatge i cal manifestar-hi l'interès d'iniciar els tràmits per adquirir la condició de "vulnerabilitat" i poder accedir a les ajudes econòmiques per al pagament dels lloguers.

Correu REGESA: gestio@regesa.cat
Correu Ferrándiz & Fosco: ffosco@icab.cat

Per dur a terme el procediment, primer s'analitzarà la condició de vulnerabilitat econòmica i social que indica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sobre l'estat d'alarma, i després s'analitzarà de quins ajuts pot disposar el llogater o llogatera amb condició de vulnerabilitat.

Consulteu, a continuació, el procediment per a la sol·licitud de les línies d'ajut per a la modalitat Vulnerabilitat-ajuts lloguer COVID-19:
 • PRIMER | Condició de vulnerabilitat
  TRAMITACIÓ
  Correspon a la Generalitat de Catalunya regular i promoure el mecanisme per declarar la "vulnerabilitat".
  REQUISITS
  1. Que la persona titular del contracte de lloguer es trobi en una d'aquestes situacions:
  • Treballador: en situació d'atur.
  • Treballador: en situació d'expedient de regulació d'ocupació (ERTO).
  • Empresari o professional: reducció de jornada per motiu de cures, o circumstàncies semblants, que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.
  Que, trobant-se en una d'aquestes situacions, els ingressos dels membres de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, romanguin dintre dels següents límits [en vegades l'IPREM, IPREM Mensual: 537,84 €]:

  Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'IPREM mensual. Aquests límits s'han d'incrementar en:
  • 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar.
  • 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.
  • 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  En cas que hi hagi un membre de la unitat familiar que tingui declarada la discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti permanentment per realitzar una activitat laboral, i estigui degudament acreditat, el límit serà de 4 vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

  En cas que la persona obligada a pagar el lloguer sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti, de manera degudament acreditada, la persona o el seu cuidador, per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l'IPREM.

  2. Que els pagaments mensuals per renda i per subministraments bàsics de l'habitatge (aigua, electricitat, gas, gasoil per a calefacció, serveis de telecomunicació fixa i mòbil i possibles contribucions a la comunitat de propietaris) siguin iguals superiors al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

  *Regulat en l'article 5 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  PROCEDIMENT
  S'ha de presentar sol·licitud per correu electrònic, acompanyada de la documentació corresponent, a:

  REGESA - La sol·licitud s'ha d'enviar a: gestio@regesa.cat

  Ferrándiz & Fosco - La sol·licitud s'ha d'enviar a: ffosco@icab.cat

  La documentació per acreditar la situació que acompanya la sol·licitud és:
  1. Situació personal del sol·licitant:
   1. Treballador en situació legal d'atur: ha de presentar un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
   2. Autònom: per cessament activitat, ha de presentar un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
  2. Nombre de persones que viuen a l'habitatge:
   1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
   2. Certificat d'empadronament de les persones empadronades a l'habitatge, en el moment de la presentació dels documents i en els sis mesos anteriors.
   3. Declaració de la discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per dur a terme una activitat laboral.
  3. Titularitat dels béns:
   1. Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  4. Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l'acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.
  Si no es pogués aportar cap document dels llistats anteriorment, podrà substituir-se per una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la COVID-19, que n'impedeixen la justificació.

  Un cop finalitzi l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, es disposarà del termini d'un mes per aportar els documents que no hagi facilitat.

  *Regulat en l'article 6 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  TERMINI
  S'ha de presentar la sol·licitud i la documentació en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020.

  Per tant, es podrà presentar fins al 2 de maig de 2020.

  *Regulat en l'article 6 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
 • SEGON | Ajuts que es podran sol·licitar
  Reducció de la renda o moratòria
  El llogater o llogatera en situació de vulnerabilitat concedida pot sol·licitar a REGESA l'ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer.

  REGESA, en conseqüència, haurà de comunicar al llogater, en un termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió entre:
  • Reducció de la renda en un 50 % mentre duri l'estat alarma, prorrogable un màxim de 4 mesos.
  • Moratòria en el termini de pagament mentre duri  l'estat d'alarma, prorrogable un màxim de 4 mesos:
   • Fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys i sempre dins termini vigència del lloguer.
   • No meritarà interessos.
   • Si el llogater (arrendatari) té dret a ajuts transitoris, s'aixeca la moratòria.
  El termini de sol·licitud és d'1 mes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020: fins al 2 de maig de 2020.

  *Regulat en l'article 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

  Ajuts de bancs i caixes amb avals de l'Estat
  NOTA: Encara no s'ha publicat la convocatòria de les ajudes transitòries-crèdits ICO amb aval de l'Estat ni se sap en quines entitats bancàries es podrà sol·licitar. La publicació de la convocatòria està prevista per a finals del mes d'abril.

  El llogater en situació de vulnerabilitat concedida pot sol·licitar finançament a les entitats bancàries.

  Condicions del finançament:
  • Cobertura total.
  • Ajudes finalistes (al pagament de la renda).
  • Import màxim: 6 mesos de renda.
  • Termini de devolució: fins a 6 anys, prorrogables a 4 més.
  • Interessos i despeses per al demandant de l'ajut: 0.
  *Regulat en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  Ajuts del Pla estatal d'habitatge
  NOTA: Pendent que la Generalitat de Catalunya tranposi l'ordre ministerial per gestionar-los.

  El llogater en situació de vulnerabilitat concedida pot sol·licitar un ajut directe a la Generalitat de Catalunya.

  Característiques:
  • Ajut finalista: pagament del lloguer o préstec concedit d'acord amb l'article 9 del Reial decret llei 11/2020.
  • La Generalitat de Catalunya determina les condicions de vulnerabilitat, que com a mínim hauran de ser les de l'article 5 del Reial decret llei 11/2020.
  • La sol·licitud s'ha d'acompanyar del contracte i de l'acreditació del pagament de les 3 últimes mensualitats, o des de l'inici si el contracte té una durada inferior.
  • Quantia: fins a un import màxim de 900 €/mes i del 100 % de la renda, o fins a 5.400,00 € per préstecs formalitzats, segons l'article 9 del Reial decret llei 11/2020.
  • Gestió, tramitació, resolucions, abonaments: Generalitat de Catalunya.
  Termini de sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2020.
  *Regulat en l'article 10 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i en l'article 2 de l'Ordre ministerial TMA/336/2020, de 9 d'abril.

Puja
Habitant en confinament
L'O-HB llança una enquesta per analitzar com ha afectat la COVID-19 el sector de l'habitatge. Dirigida als ciutadans d'entre 14 i 99 anys, l'enquesta "Habitant en confinament" vol donar resposta a aspectes com les condicions d'habitabilitat durant l'estat de confinament, les deficiències dels habitatges (incloent-hi espais exteriors i comuns) o les dificultats per fer front al pagament dels lloguers, entre moltes altres qüestions.

Participeu en l'enquesta

Puja
Obra pública
Es reactiven les obres pròpies a l'espai públic i les promogudes per l'IMPSOL, sempre que compleixin els requisits de salut i seguretat.

L'AMB ha fet una anàlisi prèvia de cadascuna de les intervencions i ha aixecat les actes associades a les obres que complien les condicions de salut, higiene i seguretat. L'objectiu és aconseguir un equilibri entre la protecció de la salut dels treballadors i l'interès públic amb la reactivació de l'activitat econòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona.

En total, es tornen a posar en marxa un total de 37 obres, 29 de les quals corresponen a espai públic i 8 a promocions d'habitatge de l'IMPSOL.

Puja
Prova: $provaURL