Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 32

Competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre la tramitació i l'aprovació del planejament urbanístic derivat
 1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona té competències de formulació, aprovació inicial i aprovació definitiva dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
  1. Els plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana relatius a actuacions d'interès metropolità definides pel Pla director urbanístic metropolità o pel Pla d'ordenació urbanística metropolità, si l'Àrea Metropolitana de Barcelona és l'administració actuant.
  2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament dels sistemes urbanístics d'interès metropolità previstos en el Pla director urbanístic metropolità o el Pla d'ordenació urbanística metropolità que han d'ésser executats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona*(*Redacció introduïda per l'apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost).
  3. (derogat per l'apartat 2 de la disposició addicional primera de la Llei 3/2012).
  4. Els altres plans urbanístics derivats si afecten més d'un municipi de l'àmbit territorial metropolità i es compleixen els requisits següents:
   1. Primer. Que l'aprovació definitiva del Pla no correspongui als òrgans urbanístics de la Generalitat.
   2. Segon. Que els ajuntaments no hagin acordat formular i tramitar el Pla coordinadament.
 2. En l'exercici de les competències a què fa referència aquest article s'ha de garantir sempre la participació i l'audiència prèvia dels municipis interessats.