Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 31

Competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre la tramitació del planejament urbanístic

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, a més de les competències establertes pels articles 25, 27 i 28 amb relació als instruments de planejament urbanístic general, té les competències de formulació, aprovació inicial i aprovació provisional dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
 1. Els plans especials urbanístics establerts per l'article 68 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010*, si les infraestructures o els elements que s'han d'implantar són d'interès metropolità, els ha d'executar l'Àrea Metropolitana de Barcelona i no són establerts ni pel Pla director urbanístic metropolità ni pel Pla d'ordenació urbanística metropolità. (*Segons redacció efectuada per l'apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 3/2012,del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost).
 2. Els plans especials urbanístics que consideri necessari promoure amb les finalitats següents:
  1. Primera. Per a la protecció de vies de comunicació definides com a xarxa viària bàsica metropolitana pel Pla director urbanístic metropolità o per un altre instrument de planejament urbanístic general.
  2. Segona. Per a la millora d'àmbits rurals.
  3. Tercera. Per a la protecció i la millora dels espais agrícoles i forestals, els espais fluvials, el medi natural i el paisatge.
  4. Quarta. Per a l'ordenació del subsòl.
 3. La resta de plans urbanístics derivats si afecten més d'un municipi de l'àmbit metropolità i es compleixen els requisits següents:
  1. Primer. Que l'aprovació definitiva del Pla correspongui a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  2. Segon. Que els ajuntaments no hagin acordat formular i tramitar el Pla coordinadament.