Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 33

Participació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en els procediments d'aprovació d'instruments del planejament urbanístic

L'Àrea Metropolitana de Barcelona participa en el procediment d'aprovació dels instruments de planejament urbanístic següents:
  1. Els plans directors urbanístics que, amb objectius específics de caràcter sectorial, formula l'Administració de la Generalitat en exercici de les seves competències i que afecten l'àmbit metropolità. Aquesta participació s'instrumenta per mitjà de l'atorgament d'un tràmit de consulta prèviament a l'aprovació inicial per un termini d'un mes respecte dels objectius i els propòsits generals de la iniciativa, i per mitjà d'un tràmit d'informació per un termini d'un mes del document aprovat inicialment, un cop acabat el tràmit d'informació pública.
  2.  Els plans especials urbanístics establerts per l'article 68 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010*, que no li correspon aprovar definitivament, sempre que les infraestructures o els elements que s'han d'implantar siguin d'interès supramunicipal i no siguin establerts ni pel Pla director urbanístic metropolità ni per cap altre instrument de planejament urbanístic general. Aquesta participació s'instrumenta per mitjà de l'atorgament d'un termini d'audiència d'un mes, un cop duta a terme la informació pública. (* Segons redacció efectuada per l'apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost).
  3. Les modificacions del Pla d'ordenació urbanística metropolità, dels programes d'actuació urbanística municipals i dels plans parcials de delimitació, en els casos que no li correspon la tramitació d'acord amb el que estableix aquesta Llei. La participació es duu a terme per mitjà de l'emissió d'un informe preceptiu, per tal d'assegurar la coherència amb el Pla director urbanístic metropolità i amb el Pla d'ordenació urbanística metropolità. L'informe s'ha de sol·licitar simultàniament amb el tràmit d'informació pública, d'acord amb el que estableix l'article 83.5 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.