Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 34

Competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de gestió urbanística
  1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona és l'administració ordinària competent per desenvolupar i gestionar el Pla director urbanístic metropolità i el Pla d'ordenació urbanística metropolità en els aspectes d'abast o contingut plurimunicipals, sens perjudici de les competències que corresponen a les altres administracions.
  2. Correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona executar els preceptes del Pla director urbanístic metropolità i del Pla d'ordenació urbanística metropolitana pel que fa a les actuacions de transformació urbanística, si té la condició d'administració actuant, d'acord amb el que estableix l'apartat 3, i pel que fa als sistemes urbanístics que aquests plans declarin d'interès metropolità o si corresponen a serveis i infraestructures de competència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  3. L'Àrea Metropolitana de Barcelona té la condició d'administració actuant en l'exercici de les seves competències en matèria de planejament i gestió si ho determina el planejament urbanístic o un acord exprés de l'ajuntament. Aquesta condició comporta, llevat de determinació o pacte en contrari, que l'Àrea Metropolitana de Barcelona té dret a rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent, en el règim establert per la legislació urbanística.
  4. El patrimoni públic de sòl i habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és regit per la legislació urbanística i en matèria d'habitatge.