Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 22

Objectius del Pla director urbanístic metropolità

El Pla director urbanístic metropolità té els objectius següents:
  1. Establir els elements estructurants de l'ordenació urbanística de l'àmbit territorial metropolità.
  2. Establir les determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i les mercaderies i el transport públic metropolità.
  3. Establir mesures de protecció del sòl no urbanitzable i l'estructura orgànica d'aquest sòl.
  4. Concretar i delimitar les reserves de sòl per a les infraestructures i els sistemes generals de l'àmbit metropolità, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i altres de semblants.
  5. Definir polítiques metropolitanes de sòl i habitatge, i també d'activitat econòmica, per a garantir la solidaritat intermunicipal en l'execució de polítiques d'habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d'aquestes polítiques per a garantir el dret constitucional a l'habitatge i el compliment dels principis establerts per l'article 3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.