Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 23

Determinacions del Pla director urbanístic metropolità
 1. Correspon al Pla director urbanístic metropolità, d'acord amb el planejament territorial:
  1. Definir, en l'àmbit metropolità, les reserves per als sistemes urbanístics generals de comunicacions i d'altres infraestructures, equipaments comunitaris i espais lliures, com ara els parcs, els corredors naturals o altres espais per al lleure o per a la preservació dels elements naturals.
  2. Classificar el sòl de l'àmbit metropolità. Pel que fa al sòl urbà, el Pla director delimita els terrenys que tenen aquesta classificació i, si escau, concreta els àmbits de sòl urbà no consolidat a què fa referència la lletra d.
  3. Fixar els criteris per a qualificar el sòl urbà i urbanitzable. En aquest sentit, el Pla director urbanístic pot establir les magnituds d'edificabilitat, usos, densitats i reserves de sistemes per al desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat i no delimitat, i dels àmbits de transformació urbanística del sòl urbà, amb relació als diversos àmbits territorials.
  4. Definir i, si escau, delimitar els àmbits de transformació urbanística d'interès metropolità.
  5. Garantir l'ús racional del territori, la preservació del medi natural, la qualitat de vida i el valor agrícola i forestal dels terrenys.
  6. Definir la normativa urbanística i d'edificació comuna.
  7. Les altres determinacions establertes pel Pla territorial metropolità.
 2. Quant a la programació metropolitana de sòl i habitatge, i també de l'activitat econòmica, el Pla director urbanístic metropolità ha de classificar i qualificar els sòls necessaris per assolir els objectius i els sectors delimitats a aquests efectes es poden desenvolupar directament per mitjà de plans derivats.
 3. El Pla director urbanístic metropolità pot contenir determinacions en els aspectes següents:
  1. La qualificació urbanística del sòl, d'una manera coherent amb els objectius que es volen assolir i si resulta de les determinacions de l'apartat 1.
  2. La definició d'àmbits i criteris, amb l'abast determinat coherentment i justificadament pel mateix Pla, per ajustar la classificació per mitjà del Pla d'ordenació urbanística metropolità.
  3. La definició de criteris per a les transferències de sostre edificable.
 4. El Pla director urbanístic metropolità ha d'especificar les determinacions que poden ésser executades directament i que són susceptibles, si escau, de desenvolupament per mitjà d'un planejament derivat.
 5. El Pla director urbanístic metropolità ha de respectar les determinacions dels plans directors urbanístics que, amb objectius sectorials específics, formula l'Administració de la Generalitat en exercici de les seves competències i que afecten l'àmbit metropolità. En els àmbits ordenats pels plans directors de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques, el Pla director urbanístic metropolità s'ha d'atenir a les determinacions d'aquests plans directors específics.