Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 21

Ordenació urbanística integrada del territori metropolità
  1. L'ordenació urbanística integrada del territori metropolità s'instrumenta per mitjà del Pla director urbanístic metropolità i el Pla d'ordenació urbanística metropolità.
  2. El Pla d'ordenació urbanística metropolità es pot complementar per mitjà de programes d'actuació urbanística municipals o plurimunicipals.