Drets i deures

Els ciutadans usuaris dels serveis relacionats en el catàleg de serveis de l'AMB tenen els següents drets i deures

Drets
Els usuaris dels serveis de l'AMB tenen dret a:
 • Identificar el departament administratiu responsable que és competent per a la prestació d'un servei.
 • Conèixer les condicions d'utilització i la normativa que regula la prestació del servei, els drets i deures.
 • Rebre un tracte professional i correcte per part dels treballadors dels serveis, i ser atesos de manera diligent, personalitzada i no discriminatòria.
 • Sol·licitar i rebre informació veraç i precisa sobre les característiques dels serveis a través dels canals establerts.
 • Formular suggeriments de millora dels serveis i exposar queixes per experiència d'ús amb relació a un servei rebut.
 • Presentar reclamacions en cas de disconformitat per incompliment de les condicions de prestació del servei i rebre solucions, en la mesura del possible, en cas d'incidències per causes imprevistes que afectin greument el funcionament del servei.
 • Ser consultats periòdicament sobre el seu grau de satisfacció vers els serveis.
Deures
Els usuaris dels serveis de l'AMB tenen les següents obligacions:
 • Utilitzar els serveis complint les normativa que regula la seva prestació en allò que incumbeix al ciutadà com a usuari o beneficiari del servei.
 • Atendre les indicacions dels professionals dels serveis públics en qüestions de seguretat i per al bon funcionament dels serveis.
 • Tractar educadament i respectuosa el personal treballador dels serveis i els altres usuaris de serveis rebuts de manera col·lectiva.
 • Fer un ús cívic de l'espai públic, de les instal·lacions, dels equipaments i del mobiliari que formen part del servei públic.