El pressupost consolidat de l'AMB creixerà el 2023 un 13 %, fins a 2.470 milions d'euros

| Tema: AMB - Institucional

Els comptes metropolitans per al 2023, sense incloure-hi organismes dependents com TMB, IMET i IMPSOL, augmenten pel que fa al crèdit de despeses en un 18,73%, i arribaran a 1.176.810.097 euros.

El pressupost fa èmfasi en les polítiques socials i la gestió eficient de la infraestructura verda, la inversió en infraestructures i equipaments sostenibles, la lluita contra la contaminació i l'emergència climàtica, i l'impuls a la transició energètica i la mobilitat sostenible.

El Consell Metropolità celebrat aquest dimarts 8 de novembre ha aprovat inicialment els pressupostos generals de l'AMB per al 2023, amb un import consolidat de 2.470 milions d'euros de despeses i 2.491,4 milions d'ingressos. Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i JxCat; els vots en contra de PP, Ciutadans, Valents i la consellera no adscrita Marilén Barceló, i les abstencions de Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i Endavant Sant Just.

El pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), i Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA). També inclou  com a documentació complementària els projectes de pressupost dels consorcis, fundacions i empreses mercantils adscrites a l'AMB: el consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Habitatge Metròpolis Barcelona SA, el Consorci Besòs Tordera, el Consorci Ecoparc 4, el Consorci de l'Habitatge, la Fundació Rivus i CCB Serveis Ambientals, SA.

Aquest pressupost consolidat assoleix un total de 2.470 M€ de despeses i 2.491,4 M€ d'ingressos, amb un increment del 12,89 % i del 13,88 % respectivament amb relació al 2022. Es formula amb un superàvit inicial de 21.559.586,70 €, i dona compliment a les mesures de sanejament aprovades per corregir el romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals de la liquidació del 2021.

Pel que fa al pressupost estricte de l'AMB, els estats d'ingressos i de despeses sumen un total de 1.198.369.683,75 € i 1.176.810.097,05 € respectivament, i creixen un 20,91 % i un 18,73 % respecte al 2022.

L'assignació de recursos que disposa el pressupost dona continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d'exercicis anteriors tenint en compte el context global  actual on cobren especial rellevància els riscos d'exclusió social i d'emergència ecològica.

Aquests comptes anuals, els darrers de l'Acord de Govern 2019-2023, es formulen en un entorn d'incerteses marcat pels efectes en el temps de la pandèmia mundial, que, sumats a una crisi inflacionista provocada per la invasió russa a Ucraïna, alenteixen la recuperació.

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, ha manifestat que "les polítiques públiques que es deriven d'aquest pressupost, el tercer més gran de Catalunya, solucionaran problemes del dia a dia de la ciutadania metropolitana, evidenciant la importància de temes com la mobilitat, el dret a l'habitatge o la protecció de la nostra infraestructura verda". 

L'AMB és conscient d'aquests efectes negatius durant el 2023 i el seu efecte directe en la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables, les pimes i els autònoms, i en aquest sentit, dona cobertura al desenvolupament de les diferents línies estratègiques de l'AMB, amb diverses singularitats per destacar.
 • En matèria social i de suport a l'economia productiva:
  • Pla metropolità d'inversions.
  • Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals.
  • Pla de sostenibilitat ambiental, aprovat el 2021 per impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l'AMB per tal reforçar les polítiques de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la covid, així com promoure la transició ecològica i energètica mitjançant, entre d'altres, inversions en la gestió de recursos –com l'aigua i l'energia– i residus.
  • Programa d'actuació integral per a barris per a actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables, que preveu una dotació de 3 M€ per a l'exercici 2023.
 • Impuls a l'ocupació i l'economia social i solidària, amb suport a actuacions d'alimentació sostenible i garantia alimentària.
 • Mobilitat:
  • Desplegament del Pla de mobilitat sostenible.
  • Gestió i manteniment del territori i de les rondes de Barcelona.
  • Ampliació de la integració de títols socials de transport.
  • Millores en els serveis de bus de l'AMB.
  • Nous projectes, com el servei de bicicleta pública AMBici, amb una inversió que ascendeix a 9,6 M€, actuació cofinançada en el marc dels ajuts aprovats del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • Urbanisme: avanç en la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).
 • Habitatge: es continuen desplegant les actuacions de construcció d'habitatges de lloguer protegit mitjançant la societat mixta Habitatge Metròpolis Barcelona que, conjuntament amb l'IMPSOL i el Consorci Metropolità de l'Habitatge, impulsaran la promoció d'habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent, amb un cofinançament important provinent del fons Next Generation de la UE, tant pel que respecta a l'IMPSOL com a les actuacions d'eficiència energètica, de caràcter plurianual, i que compta amb una aportació de 100 M€ .
 • Ecologia: es continua desplegant el  Programa metropolità de prevenció i gestió de residus municipals (PREMET25) i les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, amb la implantació de sistemes de recollida porta a porta i de contenidors intel·ligents en municipis que no en tenen. També hi ha les actuacions en transició energètica:  les fotolineres i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals.
 • Projectes de solidaritat i cooperació internacional i d'educació per a la justícia global, i el seu desenvolupament exterior.
Ingressos de l'AMB per al 2023

Els ingressos pressupostaris de l'AMB són, en el marc del que defineix la llei i en termes generals, les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució o prestació d'actuacions i serveis públics. La previsió per al 2023 s'emmarca en un criteri de prudència i realisme.

Les principals fonts d'ingressos que incorpora el pressupost són:
 • La previsió d'ingressos del tribut metropolità: 132,3 M€ (més informació)
 • Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR): la previsió és de 141,13 M€. Tant aquesta taxa com el tribut metropolità s'aproven sense creixement amb relació al 2022 (més informació)
 • L'aportació de l'ATM: 172,82 M€ per al finançament dels serveis de gestió indirecta de transport públic.
 • Les aportacions municipals sobre la participació en els tributs de l'Estat: 145,83 M€.
 • Les aportacions municipals basades en l'IBI: 87,84 M€.
 • Les aportacions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments per al finançament de competències delegades del transport escolar i beques menjador: 23,3 M€.
 • Els ingressos vinculats a la gestió i el tractament de residus: 41,56 M€.
 • Transferències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA): 110,82 M€ per donar compliment a la gestió del cicle de l'aigua. Comprèn les necessitats associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d'instal·lacions i sistemes i tractament terciari de l'EDAR del Prat, reposició i millores, i actuacions previstes en el Pla quinquennal 2020-2023 de reposició, millores i noves inversions.
 • La subvenció de 8,7 M€ de recursos aprovats a la primera convocatòria del programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Les subvencions del FEDER: 4,64 M€ a través del conveni amb la Generalitat i que es complementen amb 4,15 M€ de cofinançament municipal en el marc de les polítiques impulsades per la Unió Europea, en les quals s'hi inclouen diversos projectes en concordança amb les competències metropolitanes.
 • Disposicions d'endeutament a llarg termini: 169,49 M€, dels quals 59,17 M€ corresponen a nou finançament que es preveu formalitzar destinat a inversions metropolitanes.
Despeses de l'AMB per al 2023

Les línies pressupostàries per donar compliment als objectius polítics definits en l'Acord de Govern de l'AMB 2019-2023, recollides en el Pla d'actuació metropolità i que es preveuen complementar i ampliar amb nous estímuls econòmics provinents dels fons europeus de recuperació i resiliència són, per àrees i competències:

Territori
 • Les dotacions per al Pla d'inversions metropolità, quantificades en 111 M€.
 • Les dotacions per al Pla de sostenibilitat ambiental, quantificades en 50,36 M€.
 • L'impuls a la política d'habitatge amb accent en el lloguer social  i a la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent:
  • 3 M€ per a Habitatge Metròpolis Barcelona.
  • 5,4 M€ per a l'IMPSOL, de la subvenció del MITMA, per al finançament dels habitatges de titularitat pública destinats al lloguer assequible o social.
  • 50 M€ de l'endeutament a llarg termini amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), per a la construcció de 1.100 habitatges amb la mateixa finalitat.
  • Per a rehabilitació energètica i d'accessibilitat al parc d'habitatge existent es preveu una disposició de l'endeutament concertat amb el BEI de 10,4 M€, destinat al pla d'inversions en eficiència energètica i accessibilitat de l'AMB en coordinació amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge, juntament amb una aportació corrent de 2,4 M€.
 • El manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals. El total d'aquestes despeses és de 24 M€.
 • Arran de la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l'AMB va assumir el mandat de la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura vital per a la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona. El pressupost destinat al manteniment i la inversió a les rondes és de 12,65 M€.
Ecologia
 • El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l'entorn de l'Acord metropolità pel residu zero, és de 201,52 M€. Inclou projectes de millora de les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, cofinançats en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea.
 • Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua s'estimen en 110,78 M€.
 • Les polítiques de lluita contra l'emergència climàtica, amb l'impuls a les energies renovables per avançar cap a nous models energètics més nets i sostenibles, suposen una inversió de 2,18 M€.
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
 • L'assignació de recursos més destacable és la dels serveis de gestió indirecta de transport públic: 177,73 M€.
 • L'aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 169,87 M€.
 • Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l'àmbit de la mobilitat s'estimen en 46,3 M€.
 • Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les actuacions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació, i s'articulen al voltant del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 amb un pressupost  de 20 M€ combinat i completat amb cofinançament de fons municipals, dels fons FEDER,  i del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per a actuacions en electrolineres, Bicibox, zones de baixes emissions i el servei AMBici.

Resta d'àrees i actuacions
 • Dins de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total d'11 M€, dels quals 7,5 M€ són per atendre el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a crear ocupació als municipis metropolitans i a donar suport a les polítiques socials municipals.
 • L'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDUM), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.
 • L'Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,3 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o l'EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, la dotació econòmica servirà per finançar projectes per garantir els drets humans, especialment als territoris de la Mediterrània oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l'AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % dels recursos propis als fons de cooperació, tal com recomana l'ONU.
 • L'Àrea de Planificació Estratègica amb un pressupost d'1,6 M€, s'ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes, així com l'elaboració de noves línies de recerca que consolidin les polítiques metropolitanes més estratègiques.
 • Cal destacar el paper de l'Agència de Transparència de l'AMB de l'Àrea de Presidència amb l'objectiu d'impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern de la institució. La dotació prevista per assolir tots aquests objectius és de 0,4 M€.
 • El pressupost també preveu una dotació de 3 M€ per al nou Pla integral de barris, amb actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables.
 • Finalment, s'assumeixen les competències delegades en matèria d'ajuts individuals per a desplaçaments i menjadors escolars, amb una dotació de 22,6 M€.

Material audiovisual: vídeo en brut d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, valorant l'aprovació del pressupost AMB 2023: https://we.tl/t-ZrZAn93RND.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB Barcelona