Presentació

Passatges Metropolitans és una iniciativa que emprèn l'AMB en associació amb l'Institut pour la Ville en Mouvement, dins del marc del Programa internacional "Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle" i estableix un nou marc de reflexió metropolitana sobre els passatges com a elements activadors de les articulacions del territori per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Ramon Torra, gerent de l'AMB

Ramon Torra
Fins ara, l'urbanisme s'ha centrat molt en donar forma al creixement urbà, a la implantació d'infraestructures i equipaments públics per la millora de la qualitat de vida i en consolidar una identitat de la forma del territori.

Ara, se'ns plantegen nous reptes per impulsar projectes que vetllin per la cohesió i la vertebració del territori metropolità. 

En els darrers anys, l'AMB ha executat diverses actuacions enfocades a consolidar els nuclis urbans dels municipis, dotant-los de qualitat urbana i millorant els serveis municipals. Ara, ens trobem en un moment de replantejament del model amb la futura redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità el qual planteja una nova cultura urbanística de fer ciutat, que engloba una mirada conjunta del territori metropolità, no des dels municipis sinó des d'una acció estratègica integral i pluriescalar.

I és en aquesta perspectiva pluriescalar on hem de concebre el concurs Passatges metropolitans, una activitat que proposa actuacions de microurbanisme en el sí d'una estratègia integral de connexió dels nuclis urbans. Passatges metropolitans estableix un nou marc de reflexió supramunicipal sobre els passatges com a elements articuladors de la metròpoli. Són espais connectors de gran complexitat urbana que posen en relació i lliguen diferents parts del territori. Si abans es treballava des dels nuclis urbans i la qualitat de l'espai públic dels centres, ara tenim el repte d'estendre aquesta qualitat urbana del centre a la perifèria. Concretament, en aquests espais de passatge que des de la petita escala, la intervenció immediata i la temporalitat curta són capaços de donar forma i contingut urbà als espais metropolitans.

Amb la iniciativa Passatges Metropolitans impulsada conjuntament amb l'IVM, hem identificat sis emplaçaments sobre els que desenvolupar les propostes a concurs. Es tracta d'espais de gran complexitat entre infraestructures, teixits urbans, camins, espais fluvials, etc. Molts d'ells representen espais de vora urbana, o es troben entre municipis, és per això que trobem essencial l'estudi des d'una mirada metropolitana i local, que sàpiga superposar els traçats metropolitans i la mobilitat tova, la velocitat lenta i l'escala més humana.

Marcel Smets, president del Comitè Directiu Científic de l'IVM i director científic del programa Passatges

Marcel Smets
Em complau enormement convidar-vos a participar al concurs "Passatges Metropolitans", que s'iniciarà el pròxim 21 d'octubre i se centrarà en sis emplaçaments de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest concurs d'idees s'inscriuen el marc del programa internacional Passages, espaces de transition de la ville du 21e siècle (Passatges, espais de transició de la ciutat del segle XXI), impulsat per l'Institut pour la Ville en Mouvement i altres entitats col·laboradores, i va adreçat als professionals i al públic general. Durant més de dos anys, una xarxa d'experts s'ha mobilitzat al voltant d'aquest projecte d'investigació i experimentació interdisciplinari, amb l'objectiu d'establir intercanvis i actes científics, culturals i artístics, així com concursos per presentar exemples de passatges concrets i innovadors a diferents ciutats del món: Barcelona, Buenos Aires, Montevideo, París, Santiago, Xangai, Toronto, Tours i São Paulo.

Túnels, ponts, passeres, telefèrics urbans, escales mecàniques… De vegades agradables, sensibles, intel•ligents, distrets, però sovint sòrdids, incòmodes i fins i tot perillosos, els passatges són baules perdudes que permeten passar, millor o pitjor, d'un mitjà de transport a un altre, d'un ambient urbà a un altre, a les nostres ciutats contemporànies, cada cop més grans i fragmentades per carreteres, vies fèrries o urbanitzacions tancades.

La qüestió dels passatges com a drecera, com a espai de transició, com a itinerari privilegiat, esdevé un repte crucial per a facilitar l'accessibilitat a la ciutat. Formals o informals, són també llocs d'experiència sensible, de transició entre mons diferents, físics, culturals o simbòlics. Quines són les característiques, les vies de reflexió i d'innovació d'aquests petits espais de mobilitat? Què ens poden explicar aquests passatges sobre la ciutat d'avui dia?

Dins del context de reflexió sobre el nou Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona, l'IVM i l'AMB s'associen per generar un espai de reflexió i de propostes sobre un conjunt de situacions emblemàtiques de passatges ben identificats. Aquestes actuacions immediates i estratègiques en aquests petits espais seran les catalitzadores d'una acció política més àmplia de connexió del territori metropolità.

En aquest gran territori metropolità del voltant de Barcelona, el espais escollits per a materialitzar aquests passatges –reobrint llocs de pas, transformant els buits creats per les grans infraestructures, establint enllaços per sobre i per sota de les barreres, concebent parcs metropolitans i corredors verds, etc.– esdevenen llocs emblemàtics de la ciutat del demà.

Amb el llançament d'octubre a desembre de les tres convocatòries consecutives en els sis emplaçaments, us proposem una varietat i riquesa de situacions que requereixen tota l'audàcia i la creativitat d'uns equips multidisciplinaris joves i sensibles a la qualitat dels espais de mobilitat.

Bona feina a tothom!

Version française