• Article 294 - Àrees extractives
    Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 3r. Règim dels usos - Secció 3a. Àrees extractives