• Article 203 - Usos permesos
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures - Secció 2a. Parcs urbans (6)
  • Article 202 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures - Secció 2a. Parcs urbans (6)
  • Article 204 - Terrenys de propietat privada
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures - Secció 2a. Parcs urbans (6)