Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 84 - Xarxes de serveis tècnics

Article 84 - Xarxes de serveis tècnics


El traçat de les xarxes fonamentals dels serveis previstos en aquest Pla General per al sòl urbanitzable programat és el representat als plànols b‑4, a escala 1:25.000, que conté la llegenda identifica­dora.