Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments
  Article
  Article 297 - Condicions dels estacionaments als Plans Parcials i als Plans Especials

Article 297 - Condicions dels estacionaments als Plans Parcials i als Plans Especials


Les determinacions o exigències mínimes previstes per a estacionaments han de respectar les regles següents:

a. No es poden computar, per a estacionaments, les superfícies de calçades.
b. Quan de l'aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats d'estacionament resulti un nombre fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor a la meitat podrà descomptar‑se. Tota fracció superior a la meitat, haurà de computar‑se com a un espai més per a estacionament.
c. Els espais d'estacionament, exigits en aquestes Normes, hauran d'agrupar‑se en àrees específiques sense produir excessives concentracions que donin lloc a "buits urbans" ni a distàncies excessives a les edificacions i instal.lacions.
d. Amb exclusió dels accessos, illes, rampes i àrees de ma­niobra, per a cada plaça d'estacionament haurà de preveure's, com a mínim, una superfície de sòl de 2,40 m. d'amplada per 5,40 m. de longitud.
e. Qualsevol espai d'estacionament s'haurà d'o­brir directament a la calçada, mitjançant una connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i sigui eficient en l'accés i sortida dels vehicles, coherentment amb el moviment de trànsit. L'amplada màxima de cadascun dels accessos a l'estacionament des de la via pública no depassarà de 7,50 m.
f. Tots els espais d'estacionaments hauran d'estar pavimentats.
g. Els espais oberts per a estacionaments hauran d'integrar‑se al paisatge urbà. A aquests efectes s'ha de disposar l'entorn que calgui d'arbrat, jardineria, talussos o elements que assegurin aquesta integració.
h. La il·luminació dels espais d'estacionament no ha de crear enlluernament que ocasioni molèsties als sectors, zones o llocs propers.
i. A les àrees d'estacionament no es permet cap tipus d'activitat relacionada amb la reparació, entreteniment o neteja de vehicles.