Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments
  Article
  Article 296 - Reserva d'espais per a estacionament

Article 296 - Reserva d'espais per a estacionament


1. Els Plans Parcials, en sòl urbanitzable, i els Plans Especials, en les reserves per a equipaments generals i cementiris, hauran de preveure sòl per a estacionaments, segons l'edificabilitat i els usos, de manera que s'asseguri espai suficient per a parades terminals de vehicles automòbils.

2. També hauran de preveure's per a estacionament als plans de reforma interior referents a zones de remodelació i a aquelles altres, de diferent qualificació, en què la reforma interior comporti un volum global d'edificació superior a l'actual.

 • Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipi
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC núm. 3175 de 05/07/00).

  Art. 296. Reserva d'espais per a estacionament i aparcament (es modifica l'apartat 2)

  2. Els Plans Especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d'adequar les determinacions d'aquestes normes en matèria d'aparcament o estacionament a les particularitats de l'àmbit de planejament.

 • Modificació de les Normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada per silenci administratiu positiu per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993), amb el benentès que aquesta modificació normativa només resulta d'aplicació al terme municipal de Barcelona i que en resten excloses les zones verdes o espais lliures atès que això hauria comportat la necessitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit específic de l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990.

  Art. 296. Reserva d'espais per a estacionament i aparcament. (es modifica l'apartat 2)

  2. Els Plans especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d'adequar les determinacions d'aquestes normes en matèria d'aparcament o estacionament a les particularitats de l'àmbit del planejament.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  APARCAMENTS

  Art. 296. Reserva d'espai per a estacionament (Es modifica l'apartat 2)

  2. Els plans parcials i els Plans especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d'adequar les determinacions d'aquestes normes en matèria d'aparcament o estacionament a les particularitats de l'àmbit del planejament.

 • Modificació del articles 296, 298, 299 i 300 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, al terme municipal de Sant Just Desvern.

  Municipi
  Sant Just Desvern

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 13 d'abril de 2007. (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  NORMATIVA URBANÍSTICA

  MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 296, 298, 299 i 300 DE LES NORMES URBANISTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITA, DE SANT JUST DESVERN

  Art. 296. Reserva d'espais per a estacionament

  1. Els Plans Parcials, en sòl urbanitzable, i els Planes Especials, en les reserves per a equipaments generals i cementiris, hauran de preveure sòl per a estacionaments, en funció de l'edificabilitat i usos, de forma que s'asseguri suficient espai per a parades terminals de vehicles automòbils.

  2. Els Plans Especials podran incorporar les previsions oportunes per tal d'adequar les determinacions d'aquestes normes en matèria d'aparcament o estacionament a les particularitats de l'ambit de planejament.