Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 3a. Limitacions
  Article
  Article 142 - Limitacions

Article 142 - Limitacions


1. Mentre no s'aprovin programes d'actuació urbanística, els terrenys qualificats com a sòl urbanitzable no programat estaran subjectes a les limitacions següents:

a. No s'hi podran desenvolupar més usos que els existents i autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Pla General.
b. Tampoc no s'hi podran fer edificacions tret de les vinculades a l'explotació agrícola o forestal del sòl, amb un índex d'edificabilitat net sobre parcel·la de 1m3/30m2sòl.

2. S'hi podran fer edificacions o instal·lacions d'interès públic que requereixin, necessàriament, ser ubicades en aquest sòl respectant‑se, en tot cas, els límits d'edificabilitat establerts en aquestes Normes i elaborant, prèviament, un Pla Especial abreujat o sumari que es tramitarà amb subjecció amb el que es disposa a l'article 43.3 de la Llei del sòl i l'article 44 del Reglament de gestió urbanística.

3. No s'admetran al sòl urbanitzable no programat edificacions destinades a habitatge familiar mentre no s'aprovin programes d'actuació urbanística, ja que existeix, en tots aquests llocs qualificats de sòl urbanitzable no programat la possibilitat de formació de nucli de població, que s'ha d'evitar, mentre no es realitzin per mitjà d'aquell programa i els plans parcials, unitats urbanístiques integrades.