Informació de servei

Distribució urbana de mercaderies (DUM)

Descàrrega

La DUM és l'etapa final de repartiment dels productes, que s'anomena distribució d'últim quilòmetre. Per ordenar aquesta activitat a l'espai públic metropolità hi ha zones reservades per a l'estacionament de vehicles comercials, conegudes històricament com a zones de càrrega i descàrrega. 

Les places d'estacionament reservades per a la DUM formen part del sistema d'estacionament regulat dels municipis i, habitualment, s'identifiquen amb marques viàries de color groc.

A l'àrea metropolitana es treballa en una estratègia coordinada de gestió i control de la DUM metropolitana, promovent serveis, horaris i condicions d'estacionament homogènies. Per dur-ho a terme s'ha creat l'aplicació SPRO, una app per a professionals que permet gestionar amb agilitat i rapidesa les operacions d'estacionament a les àrees DUM de la metròpolis de Barcelona.

Amb SPRO, des d'una única app es gestiona l'estacionament a més de 12.000 places DUM, distribuïdes en 7 municipis metropolitans.

Les places d'estacionament reservades per a DUM estan identificades mitjançant un senyal vertical on s'indica l'horari en què es permeten les activitats de càrrega i descàrrega, el temps màxim d'estacionament (30 minuts) i el codi de la zona, que és necessari per activar l'estacionament amb l'app SPRO.
 

Senyal DUM