Urbanització Les Guardioles I - Molins de Rei

Carrer Avinguda de la Mancomunitat --
 • Tipus: Urbanització
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
Render_tanca_1.jpg

L’àmbit del projecte limita al sud amb el carrer Riera Bonet, a l’oest amb l’avinguda de la Mancomunitat i el tren, al nord amb solars en sòl urbà i el carrer de Pep Ventura i a l’est amb sòls no urbanitzables dins del parc
de Collserola, amb una superfície total de 129.876m2.
La vialitat prevista és una vialitat en xarxa amb la resta del sistema viari de la població. En concret:
- La connexió del sector amb la xarxa bàsica de comunicacions es realitza per l’únic carrer existent dins l’àmbit que creua la via del ferrocarril, el de la riera de Bonet. Aquesta connexió s’aprofita per tal de plantejar un vial que, prolongant la traça de la rambla de la Riera de Bonet, enllaci amb el carrer Nostra Senyora de Lorda en el barri de l’Àngel, i d’aquí a la resta de la part alta de la vila. Aquest nou carrer, eix 5, es conforma com un vial de vora de la ciutat amb el parc de Collserola, amb un pendent fort ateses les seves
característiques de vial de muntanya, sense accés directe a habitatges. Es preveu una carrer amb calçada de 6m i 2 carrils de circulació.
Es manté la traça proposada pel Pla Parcial que permet l’allunyament del trànsit rodat de les edificacions del barri Riera Bonet tot creant un espai lliure, la conversió com a carrer de prioritat invertida del carrer de la Riera
Bonet, preservar l’accés històric al sòl no urbanitzable cap a Sant Pere de Romaní i conservar la raconada paisatgística de la font del Rajolí.
Ateses les característiques del territori, geològicament complexes, el projecte d’execució de l’esmentat vial tindrà cura de les solucions tècniques adoptades a efectes d’estabilitat i d’impacte paisatgístic.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  12.987.620m2
  Autor:
  EGI (Enginyeria i Gestió d´Infraestructures, SLP) i Isabel Bennasar
  Contractista:
  ROGASA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De juliol 2018
  Certificacio energètica:
  A
  Data final d'obra:
  De juliol 2019
 • Parcel·les:
  1
;