Sector de la Marina

Entorn d'innovació, activitat econòmica, residencial i equipaments

Situació

L'àmbit d'actuació queda definit pels terrenys delimitats pel carrer de la Tecnologia, l'avinguda del Progrés, l'avinguda Segle XXI i la parcel·la que dóna a la carretera de la Vila, al sud del nucli urbà de Viladecans.

La localització territorial de l'àmbit és estratègica dins del procés d'ocupació del feix plurimunicipal d'activitats econòmiques comprès entre l'autopista C-32 i la carretera C-235, que suposa una potenciació de l'àrea del delta del Llobregat.

Planejament vigent

Superfície total de l'àmbit: 57,72 ha / 100,00 %

Superfície Parc d'Activitats: 40,74 ha / 70,60 %

Superfície Vilamarina: 16,98 ha / 29,40 %
  • MPP Parc d'Activitats (2002).
  • PE concreció d'usos i volums d'equipaments i oficines Bitàgora (2004)
  • PMU concreció d'usos i volums illes A, B i C Parc Activitats (2004)
  • PMU concreció d'usos i volums illes F Parc Activitats (2006)

Projecte

Desenvolupament d'activitat econòmica terciària, d'innovació, residencial i d'equipaments, que constitueix la nova façana econòmica de la ciutat. 

Descripció

Desenvolupament d'un parc empresarial per convertir-se en una de les tres àrees de centralitat general del municipi basada en l'activitat econòmica i del coneixement.

El nou planejament incorpora nous usos per desenvolupar l'àrea de centralitat amb varietat d'activitats, i estén la trama urbana al voltant de l'estació del ferrocarril.

El Parc d'Activitats cerca la implantació d'empreses innovadores que fomentin l'intercanvi de coneixements i aposta pel desenvolupament local des d'una perspectiva integral.

SÒL
Sòl públic 338.647 m2/ 58,70 %
Sòl privat 238.533 m2/ 41,30 %

SOSTRE
Industrial 103.745 m2st / 31,60 %
Terciari  134.369 m2st / 40,90 %
Comercial   17.856 m2st/ 5,45 %