Guia de bones pràctiques als centres de treball


A tenir en compte abans d'anar a la feina:
 1. Si presenteu qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) que pugui estar associada amb la COVID-19 no heu d'anar a la feina i heu de contactar amb el 061 d'atenció a la COVID-19 i seguir les instruccions que us donin. No heu d'anar al vostre lloc de treball fins que us confirmin que no hi ha risc per a vosaltres ni per als altres.
 2. Si heu estat en contacte estret (persones amb qui conviviu, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas que presentava símptomes a una distància de menys de 2 metres durant com a mínim 15 minuts) o heu compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada per la COVID-19, tampoc heu d'anar al vostre lloc de treball, fins i tot en absència de símptomes, durant 14 dies com a mínim. Durant aquest període heu de fer un seguiment per si apareixen signes de la malaltia.
 3. Si sou vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors (com ara hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió) no heu d'acudir al centre de treball. En cas que no pugueu dur a terme la feina a distància, heu de contactar amb el vostre metge perquè acrediti, si escau, que efectivament heu de romandre en una situació d'aïllament a efectes laborals i, si fos així, es considerarà una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal.
Desplaçaments
 1. Sempre que pugueu, prioritzeu les opcions de mobilitat que garanteixin millor el respecte a la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres. Per aquesta raó, en aquesta situació és preferible el transport individual.
 2. Si aneu a la feina caminant, amb bicicleta o moto, no cal que porteu mascareta. Guardeu la distància interpersonal quan aneu caminant pel carrer.
 3. Si us heu de desplaçar en un turisme, extremeu les mesures de neteja del vehicle i eviteu viatjar més d'una persona per cada fila de seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants.
 4. Si agafeu un taxi, només ha de viatjar una persona per cada fila de seients i s'ha de mantenir la major distància possible entre els ocupants.
 5. En els viatges en autobús (ja sigui transport públic o autobús d'empresa), metro o tren cal mantenir la distància interpersonal amb els companys de viatge. En el cas dels autobusos públics, el conductor ha de vetllar perquè es respecti la distància interpersonal.
 6. Si aneu en quealsevol transport públic: bus, metro, taxi, recordeu que és OBLIGATORI utilitzar mascareta.

Puja
A la feina
 1. Les tasques i processos laborals s'han de planificar perquè els treballadors puguin mantenir la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres, tant a l'entrada i sortida al centre de treball com durant l'estona que s'hi estiguin.
 2. Cal assegurar que la distància interpersonal està garantida a les zones comunes i, en tot cas, s'han d'evitar aglomeracions de personal en aquests punts.
 3. La represa de l'activitat s'ha de guiar pel principi de minimització del risc. Per tant, la reincorporació a la normalitat d'aquelles activitats que comportin risc d'aglomeració s'ha de produir en últim lloc. En tot cas, cal evitar les activitats que impliquin aglomeracions de persones.
 4. S'ha d'organitzar l'entrada a la feina de forma esglaonada per evitar aglomeracions en el transport públic i a l'entrada als centres de treball.
 5. A les empreses o establiments oberts al públic, s'han d'implementar mesures per minimitzar el contacte entre els treballadors i els clients o públic.
 6. Als establiments oberts al públic cal tenir en compte les consideracions següents:
  1. L'aforament màxim ha de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal.
  2. Quan sigui possible, s'han d'habilitar mecanismes de control d'accés a les entrades.
  3. Tot el públic, inclòs el que espera, ha de guardar la distància interpersonal.
  4. L'empresa ha de facilitar equips de protecció individual quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures o procediments d'organització de la feina.
  5. Cal que els equips de protecció individual siguin adequats a les activitats i feines que s'han de desenvolupar.
 7. L'empresa ha d'esglaonar els horaris al màxim si l'espai de treball no permet mantenir la distància interpersonal en els torns ordinaris, i ha de considerar les possibilitats de redistribució de tasques o de teletreball.
 8. Es recomana facilitar el teletreball i les reunions per telèfon o videoconferència, especialment si el centre de treball no compta amb espais on els treballadors puguin respectar la distància interpersonal.
 9. Es recomana evitar desplaçaments de treball que no siguin essencials i que es puguin solucionar mitjançant una trucada o videoconferència.
 10. Si no hi ha distància mínima l'empresa haurà de proveir d'el material adequat als seus empleats, com podria ser una mascareta. Tot i això, no és imprescindible utilitzar mascareta durant la jornada laboral si el tipus de feina no ho requereix i si es manté la distància interpersonal.

Puja
Organització
 1. D'acord amb la normativa de riscos laborals, serà necessari informar el personal de manera fefaent, actualitzada i habitual sobre les recomanacions sanitàries que han de seguir individualment.
 2. Cal proveir el personal dels productes d'higiene necessaris per poder seguir les recomanacions individuals, adaptant-lo a cada activitat concreta. Amb caràcter general, cal mantenir un aprovisionament adequat de sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d'un sol ús.
 3. Cal mantenir un aprovisionament suficient del material de neteja per poder dur a terme les tasques diàries d'higienització reforçada, com ara lleixiu i productes autoritzats per desinfectar.
 4. És necessari tenir prou material de protecció, especialment guants i mascaretes, per al personal quan així ho indiqui el servei de prevenció de riscos laborals i, molt especialment, per als més exposats (personal mèdic i d'infermeria d'empresa, personal de neteja , personal de cara al públic).
 5. S'han d'adoptar mesures específiques per minimitzar el risc de transmissió al personal especialment sensible que hagi hagut d'acudir al centre de treball.
 6. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint els treballadors d'aquesta mesura.
 7. Les mesures de distància s'hauran de complir en els vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d'ús comú.
 8. És aconsellable realitzar un pla de contingència, que identifiqui el risc d'exposició al virus de les diferents activitats que es porten a terme al centre de treball i adopti mesures de protecció en cada cas d'acord amb la normativa aplicable en cada moment. Per a l'elaboració d'aquest pla s'han de consultar els delegats de prevenció o els representants dels treballadors.
 9. Cal establir protocols per actuar si una persona manifesta símptomes en el seu lloc de treball, per protegir-la i protegir la resta de la plantilla.

Puja
Recomanacions als treballadors
 1. Compliu amb totes les mesures de prevenció que indiqui el vostre ocupador.
 2. Mantingueu la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).
 3. Eviteu saludar-vos amb contacte físic, inclòs donant-vos la mà.
 4. Eviteu, en la mesura que es pugui, utilitzar equips i dispositius d'altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures de precaució i, si podeu, desinfecteu-los abans d'usar-los. Si no és possible, renteu-vos les mans immediatament després de fer-los servir.
 5. Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se-les després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades, i feu-ho durant, com a mínim, 40 segons.
 6. Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús en tossir o esternudar, i llenceu-lo tot seguit en una galleda d'escombraries que tingui tancament. Si no teniu mocadors, feu servir la part interna del colze per no contaminar les mans.
 7. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.
 8. Faciliteu la feina al personal de neteja quan marxeu del vostre lloc, deixant-lo tan endreçat com pugueu.
 9. Llenceu immediatament qualsevol deixalla d'higiene personal -especialment, els mocadors d'un sol ús- a les papereres o contenidors habilitats.
 10. Si comenceu a notar símptomes, aviseu els vostres companys i superiors, extremeu les precaucions tant de distanciament social com d'higiene mentre romangueu al lloc de treball i contacteu immediatament amb el servei de prevenció de riscos laborals de l'empresa, el metge d'atenció primària o el 061.

Puja
Higiene
 1. S'han de ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, un cop al dia durant almenys cinc minuts.
 2. És recomanable reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar l'aire de manera més habitual.
 3. És convenient reforçar les tasques de neteja a totes les estances, incidint especialment en les superfícies, sobretot les que es toquen amb més freqüència com ara finestres o poms de portes, així com en tots els aparells d'ús habitual per als empleats, des de comandaments de maquinària fins a taules i ordinadors.
 4. Cal netejar l'àrea de treball usada per un empleat en cada canvi de torn.
 5. Els detergents habituals són suficients, encara que a les rutines de neteja es pot afegir lleixiu o altres productes desinfectants, sempre en condicions de seguretat.
 6. En tot cas, cal assegurar que el personal encarregat de la neteja es protegeix correctament. Totes les tasques s'han de fer amb mascareta i guants d'un sol ús.
 7. Un cop finalitzada la neteja, i després de treure's els guants i la mascareta, cal que el personal de neteja es renti les mans, amb aigua i sabó, durant 40-60 segons pel cap baix.
 8. En el cas dels uniformes de treball o similars, s'han de posar dins de bosses i tancar-les, i s'han de portar fins al lloc on es rentin habitualment, on es recomana una rentada amb un cicle complet a una temperatura d'entre 60 i 90 graus.

Puja
Residus
 1. La gestió dels residus ordinaris es continuarà duent a terme de la manera habitual, respectant els protocols de separació de residus.
 2. Es recomana que els mocadors d'un sol ús que el personal utilitzi per eixugar-se les mans o per al compliment de l'anomenada "etiqueta respiratòria" es llencin en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.
 3. Tot el material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de dipositar com a fracció resta.
 4. En cas que un treballador presenti símptomes mentre es troba en el seu lloc de treball, cal aïllar el contenidor on hagi dipositat mocadors o altres productes usats. S'ha de treure aquesta bossa d'escombraries i col·locar-la dins d'una segona bossa d'escombraries, amb tancament, per dipositar-la en un contenidor de la fracció resta.

Puja
Tornada a casa
 1. Els treballadors hauran de vigilar les distàncies i les mesures de prevenció de contagis i higiene a la llar, sobretot si conviuen amb persones de grups de risc.

Puja
Prova: $provaURL