Accessos directes:

Targeta T-verda

Tornar

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les 6 zones tarifàries delimitades a partir de la zona tarifària 1.

Mobilitat | Targetes de Transport
Responsable AMB: AMB Informació

Informació prèvia

Descripció

La targeta T-verda és un títol personal i intransferible amb el nom i el DNI/NIE que cal validar a cada viatge.

La targeta verda metropolitana és un títol de transport gratuït amb una durada de 3 anys que es renova anualment.


A qui va dirigit

Se'n podran beneficiar els ciutadans de l'àmbit metropolità que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental.


Terminis

La durada de la targeta T-verda serà de tres anys. Malgrat l'anterior, la targeta T-verda s'haurà de renovar anualment. La renovació de la targeta es realitza sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica. La targeta T-verda es rep al domicili.


Requisits

La persona, resident a l'àrea metropolitana de Barcelona (Municipis AMB) sol·licitant de la targeta T-verda haurà d'acreditar:

 1. Ser major d'edat.
 2. Estar empadronat dins l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 3. Haver desballestat un vehicle de la seva titularitat, comprometent-se a no adquirir de nou cap vehicle durant la vigència de la T-verda. Només tindran validesa els vehicles desballestats els darrers 6 mesos des de la sol·licitud d'aquest títol de transport i que paguin el Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en algun dels municipis de l'AMB.
 4. No haver adquirit un vehicle durant els 6 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud.
 5. Els vehicles de propietat del sol·licitant hauran del ser els següents:
  1. Turismes dièsel (M1) fins a EUR 3 (matriculats abans de 2006. Sense etiqueta de la DGT).
  2. Turismes gasolina (M1) o gas fins a EUR 2 (matriculats abans de 2000. Sense etiqueta de la DGT).
  3. Moto tipus pre-EUR o EUR 1 (ciclomotors matriculats abans del 17/06/2002 i motocicletes matriculades abans del 01/07/2004).
Aquells sol·licitants residents fora de l'àmbit dels 36 municipis de l'AMB hauran de tramitar la sol·licitud i gestions directament amb: ATM.


Avisos

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta T-Verda, cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

En un termini màxim de dos mesos, li'n trametran un duplicat. No es podrà expedir, en aquest cas, més d'un duplicat a l'any. En cas que calgui emetre duplicats, es pot establir l'abonament de les despeses de gestió.


Normativa

Cessió de la targeta

El titular de la targeta T-verda podrà cedir, per una única vegada, el dret a la targeta T-verda a un segon beneficiari que podrà ser qualsevol membre de la seva unitat familiar (tal com defineix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Aquesta cessió no eximeix al beneficiari inicial del compliment de les condicions de beneficiari ni comporta una extensió de la durada del benefici a partir de la concessió inicial. El titular de la targeta i el segon beneficiari hauran d'enviar, per correu a l'AMB fent servir el sobre resposta la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat (tant pel titular com pel nou beneficiari).
 • Acreditar la seva condició de membre de la unitat familiar.
 • Adjuntar la targeta T-verda del titular per procedir a l'emissió de la nova targeta a nom del beneficiari.
Ús irregular

En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert durant la vigència de la targeta les condicions d'utilització d'aquest títol, l'administració d'ofici pot donar de baixa el títol de transport i el titular haurà d'abonar una percepció mínima consistent en el nombre de trimestres d'ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l'ús irregular, i s'aplicarà el preu per trimestre d'una T-Trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en el moment de l'incompliment, i sense perjudici que es tramiti el pertinent expedient sancionador.

En cas que s'iniciï qualsevol mena d'actuació judicial, les parts acorden sotmetre's als jutjats i als tribunals de la jurisdicció de Barcelona

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Per sol·licitar la targeta T-verda s'ha d'enviar a: apartat de correus 861 FD, 08080 de Barcelona, fent servir el document de sobre resposta:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat.
 • Document de certificació de desballestament del vehicle emès per un centre autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de vehicles.

Puja

Resposta de l'administració

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment de la targeta T-verda pot trucar al telèfon 900 700 077 o al formulari d'atenció ciutadana:

Formulari d'AMB Informació

Ús irregular

En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert durant la vigència de la targeta les condicions d'utilització d'aquest títol, l'administració d'ofici pot donar de baixa el títol de transport i el titular haurà d'abonar una percepció mínima consistent en el nombre de trimestres d'ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l'ús irregular, i s'aplicarà el preu per trimestre d'una T-Trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en el moment de l'incompliment, i sense perjudici que es tramiti el pertinent expedient sancionador.

En cas que s'iniciï qualsevol mena d'actuació judicial, les parts acorden sotmetre's als jutjats i als tribunals de la jurisdicció de Barcelona

Puja