Targeta T-verda

Tornar

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
T-verda
Responsable AMB:
AMB Informació

Informació prèvia

Descripció

La targeta T-verda és un títol personal i intransferible amb el nom i el DNI/NIE que cal validar a cada viatge.

La targeta verda metropolitana és un títol de transport gratuït amb una durada de 3 anys, que es renova anualment.

Disseny de la T-Verda


A qui va dirigit

Se'n podran beneficiar els ciutadans de l'àmbit ATM que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental.

On es pot fer servir?

En els serveis de transport públic integrats (Bus metropolità, TMB, TRAM, Rodalies i FGC) a les zones tarifàries 1 a 6 de l'ATM de Barcelona.

Zona tarifària


Terminis

La durada de la targeta T-verda serà de tres anys. Tot i així, la targeta T-verda s'haurà de renovar anualment. La renovació de la targeta es fa sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica. La targeta T-verda es rep al domicili.


Requisits

Aquells sol·licitants residents fora de l'àmbit dels 36 municipis de l'AMB hauran de tramitar la sol·licitud i gestions directament amb: ATM.

Residents a municipis de l'AMB

La persona resident a l'àrea metropolitana de Barcelona (Municipis AMB) sol·licitant de la targeta T-verda haurà d'acreditar:

 1. Ser major d'edat.
 2. Estar empadronat dins l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 3. Haver desballestat un vehicle de la seva titularitat, comprometent-se a no adquirir de nou cap vehicle durant la vigència de la T-verda. Només tindran validesa els vehicles desballestats els sis mesos anteriors a la sol·licitud d'aquest títol de transport i que el municipi que figuri al permís de circulació del vehicle sigui de l'àmbit territorial de l'ATM.
 4. Acreditar que ha estat propietari del vehicle desballestat com a mínim els darrers sis mesos abans del desballestament.
 5. No haver adquirit adquirit cap nou vehicle els sis mesos anteriors a la data de desballestament del vehicle.
 6. Els vehicles de propietat del sol·licitant hauran del ser els següents:
  1. Turismes dièsel (M1) fins a EUR 3 (matriculats abans de 2006. Sense etiqueta de la DGT).
  2. Turismes gasolina (M1) o gas fins a EUR 2 (matriculats abans de 2000. Sense etiqueta de la DGT).
  3. Moto tipus pre-EUR o EUR 1 (ciclomotors matriculats abans del 17/06/2002 i motocicletes matriculades abans del 01/07/2004).


Avisos

Què cal fer si no funciona?

En el cas que la targeta funcioni malament i la rebutgi una màquina validadora, els agents d'estacions o els conductors d'autobús en facilitaran un bescanvi provisional, per un període de 45 dies. En aquest termini la persona titular rebrà al seu domicili, sense cap cost, un duplicat de la targeta original. En aquest cas, no s'ha de fer cap sol·licitud per la nova targeta.

Què cal fer si es perd o és robada?

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta T-verda, cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 700 077 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

En un termini màxim de dos mesos, li'n trametran un duplicat. No es podrà expedir, en aquest cas, més d'un duplicat a l'any. En cas que calgui emetre duplicats, es pot establir l'abonament de les despeses de gestió.

Què cal fer si es canvia el domicili del sol·licitant o el beneficiari?

En cas de canvi de domicili ha de trucar al telèfon 900 700 077 per avisar de la nova adreça d'empadronament.


Normativa

Cessió de la targeta

El titular de la targeta T-verda podrà cedir, per una única vegada, el dret a la targeta T-verda a un segon beneficiari que podrà ser qualsevol membre de la seva unitat familiar (tal com defineix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques).

Aquesta cessió no eximeix el beneficiari inicial del compliment de les condicions de beneficiari ni comporta una extensió de la durada del benefici a partir de la concessió inicial. El titular de la targeta i el segon beneficiari hauran d'enviar per correu a l'AMB fent servir el "sobre resposta" amb la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat (tant pel titular com pel nou beneficiari).
 • Adjuntar la targeta T-verda del titular per procedir a l'emissió de la nova targeta a nom del beneficiari.
 • Acreditar la seva condició de membre de la unitat familiar. Més informació: Unitat Familiar.
Nota sobre documentació que s'acceptarà en el cas de tractar-se d'unió civil o parella de fet.

La documentació que s'acceptarà serà:
 • Unió Civil: el sol·licitant sí que pot cedir la targeta a la seva parella, si presenten document oficial que ho acrediti (normalment estan generats pels ajuntaments).
 • Parella de fet / parella estable: si presenten llibre de família o document que acrediti que són parella de fet, sí que poden cedir la targeta a la parella.
La documentació que NO s'acceptarà serà:
 • Si només es presenta certificat d'empadronament on es justifica que es viu junts des de fa temps, però no estan registrats a cap lloc com a parella de fet, no poden cedir la targeta a la parella.
Ús irregular

En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert durant la vigència de la targeta les condicions d'utilització d'aquest títol, l'administració d'ofici pot donar de baixa el títol de transport i el titular haurà d'abonar una percepció mínima consistent en el nombre de trimestres d'ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l'ús irregular, i s'aplicarà el preu per trimestre d'una T-Trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en el moment de l'incompliment, i sense perjudici que es tramiti el pertinent expedient sancionador.

En cas que s'iniciï qualsevol mena d'actuació judicial, les parts acorden sotmetre's als jutjats i als tribunals de la jurisdicció de Barcelona

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Per sol·licitar la targeta T-verda s'ha d'enviar la documentació següent a l'apartat de correus de la Targeta Verda Metropolitana, fent servir el document de sobre resposta:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat.
 • Document de certificació de desballestament del vehicle emès per un centre autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de vehicles.

Puja

Resposta de l'Administració

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment de la targeta T-verda pot trucar al telèfon 900 700 077 o al formulari d'atenció ciutadana:

Formulari d'AMB Informació

Puja

Prova: $provaURL