Subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, a empreses i professionals de municipis de l'àmbit metropolità. CONVOCATORIA 2022

Tornar

Atesa la voluntat de l'AMB d'impulsar la mobilitat sostenible al territori, s'estableix una línia de subvenció relativa a la cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvencions a la bicicleta elèctrica
Sub-Subtema:
Biciempresa
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible

Informació prèvia

Descripció

Convocatòria 2022 de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA.

L'objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d'aparcament segur, en bona part disponible al costat d'estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria la quantitat de 50.000 euros. Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard.

El procediment consta de tres etapes:

 1. Presentació de la sol·licitud d'un nombre determinat de bicicletes a l'AMB per part d'una empresa metropolitana.
 2. Aprovació de les sol·licituds i assignació d'un nombre de bicicletes a les diferents empreses sol·licitants (distribució segons el nombre de bicicletes disponibles per part de l'AMB).
 3. Licitació per part de l'AMB del lloguer de les bicicletes necessàries.
 4. Subvenció en espècie corresponent a la cessió de les bicicletes a les empreses, prèvia signatura conjunta de l'acta de cessió.
Un cop l'AMB hagi aprovat les sol·licituds i contractat el servei de renting de les bicicletes, es procedirà a la seva cessió a les empreses, prèvia signatura conjunta de l'acta de cessió (veure Annex 2 a les Bases reguladores).

Les bicicletes cedides portaran una etiqueta identificativa segons un disseny propi de l'AMB, sempre que l'AMB així ho determini.

L'acta de cessió identifica cadascuna de les bicicletes cedides amb els seus números de sèries (bastidor, motor, bateria), així com també les obligacions assumides per les parts.

Consulteu les bases reguladores i el document de convocatòria per a conèixer la informació complerta.


A qui va dirigit

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d'un dels 36 municipis de l'AMB.

L'assignació final per part de l'AMB es farà segons el nombre total de bicicletes disponibles i el nombre d'unitats sol·licitades per cada empresa, amb un màxim de 5 bicicletes per empresa.

L'usuari de la bicicleta serà un treballador de l'empresa, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part de l'activitat econòmica).


Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, i finalitzarà als 40 dies hàbils de la mateixa.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 11 de novembre de 2021.


Requisits

Es podrà sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant 6 mesos d'un màxim de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa sol·licitant.

Els desplaçaments amb aquestes bicicletes hauran de tenir sempre origen o destinació dins del territori de l'AMB.


Avisos

En relació a la declaració de transparència, el cost mensual màxim per bicicleta que assumeix l'AMB és de 113,14€ (IVA inclòs). Per tant, la subvenció màxima que es pot rebre amb aquesta convocatòria, demanant 5 bicicletes elèctriques durant 6 mesos, és de 3.394,20 €. En cas que l'empresa hagi demanat altres subvencions a l'AMB, i conjuntament amb aquesta se superin els 10.000 €, caldrà emplenar el formulari adjunt de la "Declaració d'Obligacions de Transparència". En cas contrari, serà suficient que l'empresa certifiqui que en cap circumstància no rebrà més de 10.000 € de subvenció.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Descarregar
Emplenar

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

La sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

Instància genèrica

La instància de sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a les Bases Reguladores.

 1.  Model de sol·licitud de la subvenció (formulari adjunt en aquesta plana).
 2. Targeta d'identificació fiscal on consti el NIF definitiu de la persona jurídica pública o privada.
 3. Còpia DNI o NIE del representant de la persona jurídica pública o privada que signa la sol·licitud.
 4. Documentació acreditativa de la representació en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física.
 5. Documentació acreditativa de la representació legal de la persona jurídica pública o privada en el cas que el sol·licitant actuï en nom de l'empresa.
 6. Còpia de l'escriptura de poders si el sol·licitant no és el representant legal de la persona jurídica pública o privada.
 7. Còpia de l'escriptura de constitució de la persona jurídica pública o privada (incloent els estatuts) i de l'acreditació de la inscripció de l'entitat o empresa al registre oportú, i, si s'escau, de les posteriors modificacions.
 8. Declaració de les obligacions de transparència (formulari adjunt en aquesta plana), en compliment del previst a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 9. Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, als efectes d'obtenir una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 10. Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, als efectes d'obtenir una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 11. Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya, als efectes d'obtenir una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 12. Una breu memòria de l'activitat a subvencionar (memòria de motivació) que expliqui:
  1. Les polítiques actives de mobilitat sostenible de la persona jurídica pública o privada.
  2. Un llistat dels treballadors/es interessats i activitat a la que es destinarà cadascuna de les bicicletes demanades.
  3. Una mapa de la situació de la persona jurídica pública o privada i de l'estació ferroviària més propera (ja sigui tren, tramvia o metro).
  4. L'impacte de la mesura en la mobilitat sostenible en base als recorreguts que es realitzaran en bicicleta (per exemple: viatges diaris en cotxe que s'evitaran, quilometratge anual que deixarà de fer-se amb un vehicle de combustió...).
  5. Com gestionarà la persona jurídica pública o privada aquestes bicicletes (qui se'n responsabilitzarà, on seran guardades, on podran ser recarregades les bateries...) i quin seguiment de la seva correcta utilització pensa fer-ne.
 13. Carta de col·laboració de l'Ajuntament corresponent (opcional).
 14. Carta de col·laboració de l'associació d'empreses del polígon d'activitats econòmiques corresponent (opcional).
 15. Qualsevol altre document que la persona jurídica pública o privada vulgui afegir per a completar el contingut dels anteriors. 
Tots aquests models, seguint el mateix ordre i lletra d'identificació, s'annexen a la present convocatòria en format PDF.

Resposta de l'Administració

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions objecte de la convocatòria serà la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB.

El termini màxim per a l'atorgament de la subvenció serà de tres (3) mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, en virtut del que estableix l'article 15.2 de l'Ordenança general de subvencions de l'AMB.

La manca de resolució dins de l'esmentat termini tindrà efectes desestimatoris.

Puja