Títol I

Organització

Article 6

Composició del Consell Metropolità
 1. Els alcaldes dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona són membres nats del Consell Metropolità. Aquesta condició és indelegable, llevat que la delegació es faci d'una manera general i per un temps indefinit.
 2. La representació de cadascun dels municipis en el Consell Metropolità és la següent:
  1. El municipi de Barcelona, vint-i-cinc membres.
  2. Els municipis de més de cent mil habitants, quatre membres.
  3. Els municipis d'entre setanta-cinc mil habitants i cent mil habitants, tres membres.
  4. Els municipis d'entre vint mil habitants i setanta-cinc mil habitants, dos membres.
  5. Els municipis de menys de vint mil habitants, un membre.
 3. La representació dels municipis establerta per l'apartat 2 inclou l'alcalde o alcaldessa com a membre nat.
 4. El nombre d'habitants de cada municipi, a l'efecte de dur a terme la distribució de consellers establerta per l'apartat 2, ha d'ésser el que s'hagi tingut en compte en les eleccions municipals de les quals resulti la constitució del Consell Metropolità.
 5. Els consellers metropolitans que no són membres nats, i també els substituts que cobreixen les vacants eventuals, són elegits pel ple de l'ajuntament de cada municipi entre els seus regidors.
 6. Als consellers metropolitans els és aplicable l'estatut dels membres de les corporacions locals establert per la legislació de règim local.
 7. La durada del mandat del Consell Metropolità i dels membres que el componen és la mateixa que la dels ajuntaments.
 8. La pèrdua de la condició de regidor o regidora fa perdre també la condició de conseller metropolità o consellera metropolitana.