Títol I

Organització

Article 7

Designació dels consellers i constitució del Consell Metropolità
  1. Cada municipi, en el termini de trenta dies des de la constitució dels ajuntaments, ha de convocar la sessió o les sessions extraordinàries del ple per elegir els seus representants al Consell Metropolità que no en siguin membres nats.
  2. La designació dels representants de cada municipi que no siguin consellers metropolitans nats s'ha de dur a terme d'acord amb les regles següents:
    1. Per a la designació de representants de cada municipi, els llocs a les diverses llistes s'atribueixen proporcionalment al nombre de regidors obtingut per cadascuna, i es corregeixen per excés les fraccions iguals o superiors a 0,5 i per defecte les altres.
    2. Si, a conseqüència de la correcció de fraccions, el total resultant no coincideix amb el nombre de membres que s'han d'escollir, els llocs que manquin s'han d'atribuir correlativament a les llistes més votades, o bé s'ha de disminuir el nombre de llocs que sobrin correlativament a les llistes que han obtingut menys vots.
    3. Si, a més a més de l'alcalde o alcaldessa, que és membre nat del Consell Metropolità, només cal elegir un dels representants, la designació s'ha de fer per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Si cap dels candidats no assoleix aquesta majoria, ha d'ésser designat un regidor o regidora de la llista més votada en les eleccions locals.
  3. El Consell Metropolità té la seva sessió constitutiva el desè dia, o el següent si és inhàbil, des de l'acabament del termini fixat per l'apartat 1. Aquesta sessió i l'elecció del president o presidenta es duen a terme d'acord amb el que estableix la legislació electoral general per a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, amb les especialitats determinades per la lletra b de l'article 4.5 i l'article 11.2.