Títol I

Organització

Article 11

El president o presidenta i els vicepresidents
 1. El president o presidenta té la representació màxima de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i és responsable de la gestió política davant del Consell Metropolità.
 2. L'elecció de la presidència ha d'atendre les condicions i el procediment següents:
  1. El president o presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és elegit pel Consell Metropolità d'entre els seus membres que tenen la condició d'alcaldes. La pèrdua de la condició d'alcalde o alcaldessa fa perdre també la de president o presidenta.
  2. Cal que la candidatura a president o presidenta tingui el suport del Consell d'Alcaldes, amb el vot favorable dels alcaldes de municipis que representin dues terceres parts de la població de l'Àrea Metropolitana, segons estableix la lletra b de l'article 4.5. Si no s'assoleix aquest suport, la sessió de constitució del Consell Metropolità i també la sessió prèvia del Consell d'Alcaldes resten de nou convocades al setè dia següent en la mateixa forma.
  3. Si en la segona convocatòria no s'assoleix el nomenament de president o presidenta segons el procediment establert per la lletra b, en la mateixa sessió del Consell Metropolità els consellers han de procedir a l'elecció sobre la base de les candidatures proposades pels partits polítics, les coalicions, les federacions i les agrupacions d'electors que hagin obtingut representació en el Consell Metropolità, i el candidat o candidata ha d'obtenir una majoria de tres cinquenes parts. Si no s'elegeix cap candidat o candidata, s'ha de convocar una altra sessió per elegir el president o presidenta al setè dia següent al de la convocatòria anterior i a la mateixa hora, i així successivament fins que s'hagi elegit el president o presidenta.
 3. Correspon al president o presidenta:
  1. Representar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  2. Convocar i presidir les sessions del Consell Metropolità, de la Junta de Govern i de qualsevol altre òrgan metropolità i decidir en cas d'empat amb vot de qualitat.
  3. Dirigir el govern i l'administració metropolitans.
  4. Aprovar l'organització interna de l'administració metropolitana, nomenar i fer cessar el personal eventual d'assessorament i proposar al Consell Metropolità el nomenament i el cessament del personal directiu eventual.
  5. Ordenar la publicació, l'execució i el compliment dels actes dels òrgans executius.
  6. Dirigir, inspeccionar i impulsar les activitats i els serveis metropolitans.
  7. Aprovar els programes de desplegament del Pla d'actuació metropolitana.
  8. Aprovar inicialment i provisionalment els instruments de planejament urbanístic quan l'aprovació definitiva correspon al Consell Metropolità.
  9. Dirigir el personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  10. Aprovar les bases de selecció i provisió de places i llocs de treball, acomiadar el personal laboral, aplicar el règim disciplinari i també exercir les altres funcions que en matèria de personal no són atribuïdes a un altre òrgan.
  11. Adjudicar concessions i adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si llur valor no supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com alienar el patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantitat indicats.
  12. Nomenar i fer cessar el vicepresident executiu o vicepresidenta executiva i els altres vicepresidents.
  13. Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
  14. Exercir les accions administratives i judicials en les matèries de la seva competència i, en cas d'urgència, en les que són competència del Consell Metropolità o de la Junta de Govern, als quals n'ha de retre compte en la primera sessió que tingui lloc.
  15. Aprovar la revisió d'ofici dels seus actes i la iniciativa per proposar al Consell la declaració de lesivitat en matèries de la seva competència.
  16. Imposar sancions en exercici de les competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i en aplicació de les lleis i de les ordenances o els reglaments metropolitans.
  17. Les altres funcions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació de règim local assigna als ens locals sense atribuir-les a altres òrgans.
 4. El president o presidenta pot nomenar, d'entre els consellers metropolitans, un vicepresident executiu o vicepresidenta executiva i els vicepresidents que consideri pertinents, que l'han de substituir en cas de vacant, absència o impediment.
 5. El president o presidenta pot delegar l'exercici de les seves funcions, llevat les de convocar i presidir les sessions del ple i de la Junta de Govern, decidir els empats amb vot de qualitat, concertar operacions de crèdit, exercir la direcció superior de tot el personal, separar del servei els funcionaris, acomiadar el personal laboral i també les funcions esmentades per les lletres c, h, l, n i o de l'apartat 3.