Títol I

Organització

Article 12

La Comissió Especial de Comptes
  1. La Comissió Especial de Comptes es crea i es constitueix en aplicació del que estableix sobre això la legislació de règim local i del que disposa el Reglament orgànic.
  2. Correspon a la Comissió Especial de Comptes examinar i estudiar els comptes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes dels ens o els organismes metropolitans de gestió, i també fer-ne l'informe.
  3. La Comissió Especial de Comptes, per a l'exercici de les seves funcions, pot requerir, per mitjà del president o presidenta, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels consellers metropolitans, els funcionaris i altre personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona especialment relacionats amb els comptes que s'analitzen.
  4. Les competències de la Comissió Especial de Comptes són exercides sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la legislació específica.