Pla de suport als ajuntaments

El Pla metropolità de suport als Ajuntaments es proposa oferir solucions als problemes econòmics dels ajuntaments metropolitans. L'objectiu també és impulsar, recolzar, col·laborar i coordinar iniciatives de contingut econòmic que beneficiïn a les institucions, les empreses, els ciutadans i el territori.El Pla metropolità de suport als Ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, amb una dotació màxima de 160 milions d'euros està composat pels següents quatre programes:

Programes Dotació
Suport als municipis per al finançament de l'expropiació de les zones verdes i dotacions municipals. 54.000.000 €
Suport a les empreses municipals d'habitatge. 46.000.000 €
Rehabilitació d'edificis i millora de barris 30.000.000 €
Millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica 30.000.000 €

Les dotacions assignades a cada programa són els límits màxims de despesa establerts per a cadascun d'ells i no pot existir traspàs de recursos entre programes. Això no obstant, cada programa es gestionarà internament amb el criteri de "caixa única", en el sentit que existirà flexibilitat per assignar els recursos a les diferents opcions de despesa que cada programa proposa.

Aquestes assignacions es faran en funció de com es concretin les sol·licituds, els projectes, les demandes municipals i quins siguin els interessos metropolitans prioritaris.

En termes d'impacte econòmic sobre el territori metropolità és previst aconseguir un efecte multiplicador de la despesa aplicada per l'AMB i arrossegar inversió privada fins doblar, pràcticament, la xifra de que es dota aquest pla (uns 300 milions d'euros aproximadament atenent als càlculs convencionals i referències d'ús comú).

Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida
Zones verdes
Conseqüència de la crisi econòmica molts Ajuntaments metropolitans pateixen severes restriccions pressupostàries, d'accés al crèdit i de disponibilitat de tresoreria. Tanmateix, els Ajuntaments han d'afrontar noves obligacions derivades de les disposicions sobre expropiacions de zones verdes del Pla General Metropolità de 1976 i que ara es consoliden mitjançant sentències judicials fermes.

En aquests sentit, i sobre la base documental que han aportat 23 ajuntaments metropolitans relativa a 209 parcel·les i grups de parcel·les que tenen en fase d'expropiació, l'AMB ha realitzat un treball de catalogació amb la finalitat de situar, de manera aproximada, en quin moment del procediment administratiu i judicial es troba cadascuna.

Com a resultat d'aquest treball s'han distingit set fases diferents de procediment i s'han avaluat les corresponents hipòtesis econòmiques vinculades amb cadascuna.

A mig termini el cost total que pot resultar pendent de pagament al final de tots els procediments administratius i/o judicials endegats és de 108 milions d'euros, considerant en aquest import totes les operacions vinculades a les expropiacions realitzades sobre les esmentades 209 parcel·les a 23 municipis.
 • Plantejament jurídic
  La base jurídica d'execució d'aquest Programa metropolità es fonamenta en la constitució de Censos a favor de l'AMB sobre les parcel·les i dotacions objecte d'expropiació.

  Aquests Censos tindran caràcter temporal i redimible, es regiran d'acord amb les clàusules econòmiques i temporals que s'estableixin en els corresponents contractes individuals (Cens a Cens i parcel·la a parcel·la) i es formalitzaran en escriptura pública i al Registre de la Propietat.

  L'establiment d'aquests Censos a nom de l'AMB sobre finques de titularitat municipal, generarà un dret econòmic a favor de l'Ajuntament corresponent, el qual s'abonarà en els terminis que s'acordin per a cada cas. En aquest punt cal esmentar que l'AMB establirà les garanties de procediment necessàries per assegurar el destí finalista i concret dels pagaments.

  Per a totes i cadascuna de les parcel·les que es sol·liciti incorporar en aquest Programa, l'Ajuntament interessat haurà de formular una sol·licitud prèvia a l'AMB que anirà acompanyada de la documentació administrativa i judicial necessària per acreditar la situació processal i la quantia econòmica de l'operació.
 • Plantejament econòmic
  De manera general, aquest Programa metropolità oferirà als Ajuntaments interessats la possibilitat de formalitzar Censos (i/o drets reals equivalents segons la situació processal i destí de les parcel·les) d'un import màxim equivalent al 50% de la quantia econòmica reclamada judicialment. En conseqüència, aquest Programa de suport als municipis estarà dotat, com a màxim, amb 54 milions d'euros.

  La quantia vinculada a cada Cens (i el Cens en si mateix) es redimirà contra l'increment pactat de la part de gestió metropolitana de la participació municipal en els tributs de l'Estat (PIE) dels pròxims deu anys, com a màxim, establint-se un percentatge de participació pignorada.

  En cada cas i segons les necessitats de cada Ajuntament s'establirà quin import correspon a l'operació i quin percentatge addicional de la PIE s'aplicarà anualment a la seva recuperació, considerant capital, costos i interessos financers. És a dir, aquest Programa serà neutre a llarg termini respecte el pressupost de l'AMB, atès que els Ajuntaments es faran càrrec de totes les despeses generades. Així mateix, pel que fa a l'impacte immediat, només cal considerar el que pugui tenir sobre la gestió de Tresoreria de 2013.

  D'altra banda, el deute, en termes de relació bancària i d'imputació comptable i pressupostària, serà exclusivament de l'AMB.

  Pel que fa a la gestió econòmica del Programa, inicialment (2013) només estan vençuts 36 M€ del total de 108 M€ (els altres 72 M€ estan encara en tràmit administratiu/judicial). En conseqüència, per a 2013 l'AMB només ha de resoldre finançament pel 50% dels imports vençuts (18 M€) i sempre a partir de la corresponent sol·licitud municipal, que no necessàriament ha d'assolir aquest import màxim.

  Tanmateix, la línia de crèdit o solució bancària que s'aconsegueixi per aquesta operació ha de contemplar la possibilitat d'arribar als esmentats 54 M€, que és l'import màxim considerat a les previsions. En base a cobrir aquestes necessitats és com s'ha construït l' hipòtesi financera i pressupostària que sustenta la viabilitat del Programa.
Habitatge
Aquest Programa es defineix com una acció preventiva i de recolzament als Ajuntaments metropolitans, per evitar que es malbarati i/o es malmeti el patrimoni públic de sòl i habitatge de titularitat local que s'ha acumulat els darrers anys i que això repercuteixi negativament en els pressupostos municipals i, de retruc, en la paralització de projectes d'urbanització i edificació que volen donar compliment a les necessitats i expectatives dels ciutadans d'adquirir o llogar un habitatge de règim protegit.

El Programa va adreçat a les empreses locals d'habitatge de propietat 100% municipal que han estat analitzades prèviament per l'AMB, tant a nivell comptable com de programa d'actuacions. Aquestes empreses són:

Claus (Sant Boi de Llobregat).
Engestur (Badalona).
GTI (Gavà).
Procornellà (Cornellà de Llobregat).
Promusa (Sant Cugat del Vallès).
Promunsa (Sant Just Desvern).
Vimed (Viladecans).

Així mateix, l'AMB està estudiant incorporar:

Gramepark (Sant Coloma de Gramenet).
ADSA (Sant Joan Despí).
Castelldefelds projeccions (Castelldefels).

D'altra banda, l'AMB es proposa articular l'execució d'aquest programa mitjançant el seu organisme de gestió directe:

IMPSOL
 • Plantejament jurídic
  La formula proposada és la de celebrar contractes d'opció de compra d'actius immobles mitjançant l'IMPSOL i directament amb les empreses municipals d'habitatge. Els drets d'opció de compra es pagaran a partir de 2013 i fins a 2016. Abans de finals de 2016 l'empresa municipal d'habitatge decidirà si recompra el dret a AMB/IMPSOL o bé s'executarà la compravenda pel preu inicialment acordat.

  Es proposa aquesta fórmula perquè manté el marc i els procediments jurídics i econòmics que habitualment utilitza l'IMPSOL en les seves operacions comercials, ofereix una solució homogènia per a totes les situacions i té l'agilitat de vehicular els recursos econòmics o el suport financer directament a les empreses.

  En definitiva, l'IMPSOL rebrà els recursos directament de l'AMB i, un cop formalitzats els corresponents convenis (contractes d'opció de compra), l'IMPSOL els transferirà, també directament, a les empreses municipals d'habitatge en concepte de pagament del dret d'opció de compra. Amb aquests ingressos les empreses guanyaran temps per materialitzar els seus plans de viabilitat fins el 2016.

  Assenyalar alguns dels criteris i condicions que regiran el Programa:
  1. Per participar al Programa les empreses han de ser 100% municipals.
  2. Hauran de ser propietàries exclusives - de ple domini i titularitat registral dels béns objecte dels contractes.
  3. AMB/IMPSOL estudiaran cada situació particularment i decidiran cas per cas la conveniència dels actius immobles objecte dels contractes.
  4. S'establirà cas per cas el preu total de la compra, així com el terminis i quanties de pagament del dret d'opció.
  5. El preu total de la compra no superarà el 75% del preu de taxació que ambdues parts acceptin de comú acord (i pot ser inferior en funció del risc i les garanties de l'operació) i un cop actualitzat per depreciació (excepte en el cas que ja existeixi un conveni previ entre l'IMPSOL i l'empresa municipal, que es respectarà el valor).
  6. Excepte en operacions acordades prèviament a aquest Programa, les condicions i el preu de compra han de ser incentius perquè les empreses decideixin recom¬prar el dret a partir de 2016.
  7. Les empreses poden optar per iniciar la recompra del dret a AMB/IMPSOL en qualsevol moment abans de finals de 2016.
  8. AMB podrà sol·licitar als Ajuntaments la garantia addicional de presentar plans de reestructuració i viabilitat de les seves empreses locals d'habitatge pel període 2013-2016.
 • Plantejament econòmic
  Com s'ha dit, s'han estudiat les situacions, projectes i necessitats de set empreses locals d'habitatge, establint-se unes possibilitats conjuntes de col•laboració amb l'IMPSOL d'uns 58 M€ dins el període 2013-2015.

  D'aquesta quantitat, 46 M€ s'han considerat com a necessitats de cash-flow que haurien d'aportar AMB/IMPSOL en tres anys, atès que la resta de 12 M€ son actuacions d'acompanyament davant entitats financeres. Sobre la quantitat total deter¬minada com a necessitat de flux de tresoreria en tres anys (46 M€), l'AMB ha treballat una hipòtesi de futur d'aquestes operacions, algunes de les quals ja tenia conveniades mitjançant l'IMPSOL, i també s'ha fet una estimació del risc associat a les possibilitats de recompra del dret d'opció respecte de la resta.

  En base a aquestes estimacions i l'estudi de la situació de les empreses, podem preveure que l'any 2016 aquestes estaran en condicions de retornar (recomprar) més de la meitat dels drets pagats per AMB/IMPSOL, de manera que es reingressaran uns 26 M€ provinents de la realització de vendes (13 M€) o d'aconseguir nou finança¬ment hipotecari (13 M€).

  D'altra banda, és previsible que AMB/IMPSOL executarà els drets d'opció de compra per adquirir la propietat d'actius immobles per import de 20 M€, vinculats amb projectes de desenvolupament urbanístic en els quals ja havia manifestat un interès previ de participació.

  En conseqüència, és raonablement previsible que amb la participació en l'execució d'aquests projectes AMB/IMPSOL acabarà recuperant la inversió realitzada i els costos financers associats, com a mínim.
Millora de barris
El Programa està destinat a incentivar la regeneració del parc d'edificis de l'àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant l'atorgament de subvencions destinades a potenciar econòmicament aquelles actuacions que per les seves característiques generin valor afegit en termes d'ocupació local, aplicació de criteris d'ecoeficiència, millora de les condicions d'habitabilitat i qualitat de vida, millora de l'espai i el paisatge urbà i d'altres.

Per a aquest programa s'ha considerat que, segons les dades del Cens d'edifici 2011 de l'INE, un 10% dels edificis existents a l'àrea metropolitana requereixen d'algun tipus d'actuació de rehabilitació. Projectes que a mès, habitualment es nodreixen de petits i mitjans proveïdors locals.

El Programa de rehabilitació d'edificis i millora de barris també vol prioritzar les actuacions en àrees urbanes homogènies o zones d'especial interès municipal, de manera que es produeixi un efecte d'arrossegament d'inversió pública i privada complementària.
 • Plantejament jurídic
  El Programa de rehabilitació d'edificis i millora de barris es proposa com un progra¬ma de subvencions a fons perdut. Les sol·licituds es valoraran en concurrència no competitiva, d'acord amb les bases i la convocatòria que s'aprovin i fins exhaurir el pressupost disponible. En conseqüència, a partir de la seva aprovació per part del Consell Metropolità el Programa es desenvoluparà reglamentàriament, de manera que es defineixin tots els detalls, criteris i requisits necessaris per a desenvolupar-lo d'acord amb les normatives vigents d'aplicació.

  L'objectiu és fomentar i regular les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat existent d'edificis d'habitatges, principalment destinats a residència habitual i permanent.

  El Programa inclourà tots els edificis residencials que compleixin uns requisits mínims d'antiguitat i els beneficiaris podran ser persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i propietaris o qualsevol altre règim admissible en Dret.

  En el marc de les actuacions descrites, el Programa incentivarà aquelles intervencions a realitzar en edificis inclosos en àrees urbanes homogènies designades com a Zones d'especial interès per l'AMB i l'Ajuntament implicat.

  La gestió del Programa anirà a càrrec de l'AMB, que delegarà al Consorci Metropolità de l'Habitatge la part relativa a l'administració de les subvencions als particulars, així com generar els instruments de difusió i programació necessaris per la seva efectivitat. Així mateix, s'utilitzaran les Oficines Locals d'Habitatge i les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels Ajuntaments metropolitans, per tal de difondre la informació i gestionar la interlocució amb els ciutadans i agents interessats. En aquest sentit l'AMB té interès en establir una relació preferent amb els gremis i col·legis professionals que puguin resultar implicats, així com en aconseguir la seva vinculació amb el desenvolupament del programa.

  Els àmbits d'actuació del Programa seran cinc:
  1. Obres estructurals: fonaments, estructura vertical i horitzontal.
  2. Deficiències constructives: façanes, terrats, mitgeres, celoberts, vestíbuls, escales i adequació d'instal·lacions generals, comuns (aigua, llum i gas) i de seguretat.
  3. Accessibilitat: ascensors i supressió de barreres arquitectòniques.
  4. Sostenibilitat i rehabilitació energètica: instal·lació d'energies alternatives.
  5. Renovació urbana: projectes a realitzar sobre zones d'especial interès municipal i que arrosseguin inversió pública i/o privada complementària.
 • Plantejament econòmic
  El dimensionament econòmic total d'aquest Programa es proposa en un màxim de 30 M€, per meitats el 2014 i el 2015, de manera que de produir-se la seva total aplicació generarà un impacte inversor de 128 M€ sobre el territori.

  Les quanties de les subvencions atorgades a cada sol·licitud seran diferents per a cada tipologia d'actuació. També es preveu destinar quantitats addicionals quan es tracti de Zones d'especial interès (renovació urbana), actuacions de millora energètica associades a altres actuacions (deficiències constructives i/o accessibilitat) i pel compliment conjunt de les obres obligatòries i recomanades que estableixin els Informes Tècnics dels edificis objecte de subvenció.

  Tipologia
  d'actuació
  Estimació
  necessitats
  (edificis)
  Cost estimat
  per actuació
  Màxim %
  subvenció
  Màxim €
  subvenció
  Consignació
  total AMB
  Total
  actuacions
  Total inversió
  (público-privada)
  Obres
  estructurals
  2.017 100.000€ per edifici 30% 30.000€ per edifici 4 M€ 133 edificis 13,3 M€
  Deficiències
  constructives
  8.798 60.000€ per edifici 15% 9.000€ per edifici 4 M€ 445 edificis 26,7 M€
  Accessibilitat 14.618 80.000€ per edifici 25% 20.000€ per edifici 10 M€ 500 edificis 40 M€
  Sostenibilitat
  i rehabilitació energètica
  60.000€ per edifici 25% 15.000€ per edifici 5 M€ 334 edificis 20 M€
  Renovació urbana 280.000€ fins a 400.000€ 25% fins a 50% 70.000€ espai públic 7 M€ 100 espais públics 28 M€
  30 M€ 1.512 actuacions 128 M€


  Quadre resum del plantejament econòmic del programa. Font: Consorci Metropolità de l'Habitatge

  Proposta de subvencions addicionals:
  • 5% addicional a la subvenció atorgada pels edificis inclosos en les Zones d'especial interès. Tipologia d'actuació 5 (renovació urbana).
  • 5% addicional a la subvenció atorgada a les actuacions incloses en les tipologies d'actuació 2 (deficiències constructives) i 3 (accessibilitat) que, a més, determinin una millora energètica.
  • 5% addicional a la subvenció atorgada pels edificis en què es realitzin la totalitat d'obres que inclogui l'Informe Tècnic de l'Edifici, tant les obligatòries com les recomanades.
  Aquest Programa funcionarà amb el criteri de "caixa única" respecte les cinc tipologies d'actuació definides, de manera que la distribució interna dels recursos podrà variar segons sigui el tipus de demanda, els addicionals de subvenció atorgats i els interessos manifestats pels municipis. Tanmateix, es mantindran els límits generals de subvenció per projecte (edifici/espai públic) i en cap cas es superarà el límit màxim de disponibilitat (30 M€).
Àrees d'activitat econòmica
Davant de l'escenari de proliferació de naus i solars buits a les àrees d'activitat econòmica s'ha obert una línia d'inversió pública per a actuacions puntuals, acotades i finalistes en aquests espais d'activitat econòmica amb un doble objectiu: per un costat, arranjar problemàtiques específiques per tal d'adaptar-los millor a les empreses localitzades i a aquelles que s'hi vulguin instal·lar, amb l'objectiu d'aconseguir la millora qualitativa d'aquests espais i incrementar el seu atractiu i, per l'altre, reactivar per mitjà de les obres executades un teixit de petita i micro empresa local d'un dels sectors més castigats per la crisi econòmica, traslladant al sòl industrial les polítiques actives de rehabilitació que s'estan desplegant als teixits urbans.

Així, el Programa de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica vol impulsar l'establiment d'una línia de subvenció per a ajuntaments, empreses i agrupacions d'empreses, vinculats i/o ubicats en un polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques, per a la realització d'obres de rehabilitació i millora, que de manera col·lateral tingui també un impacte dinamitzador en el teixit local empresarial.

Cal tenir en compte que la conceptualització i abast de les àrees o espais d'activitat econòmica no queda estrictament restringida al concepte tradicional de polígon industrial, sinó que també pot resultar definit per associació amb activitats comercials, logístiques, forestals o agrícoles.
 • Plantejament jurídic
  El procediment d'adjudicació de les subvencions associades a aquest Programa serà un concurs de projectes que es valoraran en concurrència competitiva, d'acord amb les bases que s'aprovin i un cop autoritzat per part del Consell Metropolità.

  Alguns dels criteris i condicions que establirà aquesta convocatòria seran els següents:
  1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altre, o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats.
  2. Els sol·licitants seran els ajuntaments metropolitans que presentaran projectes dins de l'àmbit dels polígons o àrees d'activitat econòmica (PAE) del seu municipi.
  3. Els beneficiaris poden ser: els propis ajuntaments, associacions d'empreses dins de cada PAE i directament empreses individuals. Tanmateix, tots els projectes hauran de presentar-se a través d'un ajuntament metropolità, que prioritzarà les seves àrees d'especial interès.
  4. Les quanties de les subvencions de l'AMB per a cada projecte en cap cas podrà superar el 40% dels cost total, ni tampoc els següents límits individuals per beneficiari: 500.000 € per Ajuntament; 250.000 € per associacions d'empreses i 50.000 € per empreses individuals.
  5. Es podrà fer una bestreta justificada mitjançant factures proforma per un valor del 70 % de l'import de la subvenció.
  6. El ventall de problemàtiques identificades en els polígons que es proposa subvencionar són els següents (llistat provisional):
   1. Obres relacionades amb l'estat de conservació (voreres, enllumenat públic, tanques i marges, zones verdes...).
   2. Manca i deficiències en la senyalització interna del polígon.
   3. Qüestions de seguretat, agreujades per l'aïllament d'aquestes zones i la situa¬ció econòmica.
   4. Qualitat i fiabilitat de l'aprovisionament de serveis bàsics (energia, aigua i sa¬nejament) i complementaris (gas i telecomunicacions).
   5. Desplegament de fonts energètiques alternatives i estalvi energètic.
   6. Estalvi en el consum d'aigua potable, millora dels processos de depuració de les aigües, tractament i reutilització endògena de l'aigua tractada.
   7. Millora de sistemes de recollida de residus.
   8. Rehabilitació i adaptació d'edificis.
   9. Projectes relacionats amb la instal·lació de TICs tal com el desplegament de fibra òptica, la gestió de sistemes de seguretat o altres elements intel·ligents.
   10. Accions per millorar l'accessibilitat de les persones disminuïdes.
  S'establiran, així mateix, criteris que prioritzaran les actuacions en funció de qüestions objectives, com aquelles que afavoreixin les situacions de competitivitat del territori o les que millorin l'eficiència de la inversió metropolitana per la seva capacitat de captació d'inversió complementària, pública i privada.

  Finalment, l'AMB s'implicarà en aconseguir, també, la participació en aquest Programa de les empreses d'energia, serveis i comunicacions, per tal que prioritzin i completin les seves infraestructures en aquells PAEs en els que s'intervingui.
 • Plantejament econòmic
  Respecte al dimensionament econòmic total del Programa, aquest es proposa en 30 M€, per meitats el 2014 i el 2015, de manera que la seva total aplicació generarà un impacte inversor de 75 M€ sobre el territori, atès que el programa subvencionarà fins el 40% de les actuacions.

  La previsió és establir dues línies de subvencions de 15 M€ cadascuna, una reservada als Ajuntaments metropolitans i una altre per a empreses i agrupacions d'empreses.