Projectes i assistència tècnica

Els serveis propis de l'AMB desenvolupen directament gran part de les tasques tècniques necessàries per al desenvolupament dels diferents programes del pla d'inversions metropolità. Així mateix, aquests equips presten suport permanent als ajuntaments metropolitans en relació a les tasques municipals vinculades amb les seves especialitats tècniques.
En aquest sentit, els treballs tècnics aplicats a la inversió i gestió d'intervencions en el món local metropolità s'han vist progressivament incrementats en complexitat, i el serveis de l'AMB s'han anat reforçant i adaptant a les noves situacions i a les noves demandes dels ajuntaments.

El volum que avui en dia té aquest desplegament operatiu, així com l'obligada agilitat i qualitat que caracteritza la prestació d'aquests serveis aconsella adoptar una previsió de recursos específics que permeti complementar amb ajut tècnic extern la capacitat de treball pròpia. Es per això que, sota el concepte de projectes i assistència tècnica, dins el Pla d'inversions 2020-2023 es dota expressament, amb 10 milions d'euros.
Seguiment de la despesa
Despesa per mandat
Pautes de gestió
 1. Les assistències tècniques sol·licitades pels ajuntaments metropolitans es duran a terme mitjançant el personal propi dels diferents serveis implicats de l'AMB o, quan la càrrega de treball del personal adscrit no permeti atendre l'encàrrec concret, mitjançant la contractació externa.
 2. Les contractacions d'assistències tècniques externes per atendre les peticions del ajuntaments, el cost de les quals no sigui superior a 100.000 euros, seran finançades per l'AMB en la seva totalitat.
 3. Les actuacions la redacció de les quals necessitin la contractació d'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 100.0000 euros i inferior a 200.000 euros seran assumides entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB. A l'AMB li correspon un total de 100.000 euros i a l'ajuntament el que resti del cost total.
 4. Les actuacions que requereixin la contractaciód'assistències tècniques externes amb un cost igual o superior als 200.0000 euros seran assumides al 50% entre l'ajuntament sol·licitant i l'AMB.
 5.  Aquestes col·laboracions per al finançament dels treballs d'assistència tècnica es regularan, si escau,
  mitjançant un conveni.
 6. També s'assumiran conjuntament, segons els criteris anteriors, altres costos dels treballs d'assistència tècnica que complementin les despeses assenyalades anteriorment.
 7. Tant en els casos esmentats en les pautes 3 i 4 com en la 6, es tindrà en compte la suma de tots els encàrrecs corresponents a un mateix projecte.
 8. L'aportació municipal que es pugui derivar del cofinançament d'aquest programa es podrà considerar com una actuació més dins del Programa d'actuacions de cohesió territorial 2020-2023 al municipi i, per tant, es restarà de la seva assignació.
 9.  Si l'aportació municipal es fa efectiva amb càrrec al seu pressupost, l'ajuntament respectiu podrà sol·licitar-ne la inclusió al Programa d'actuacions de millora urbana i social. En aquest cas, l'ajuntament ingressarà a l'AMB l'aportació basada en l'IBI afectada per aquesta actuació