Pla d'inversions

El Pla metropolità d'inversions 2020-2023 per als municipis de l'AMB, dotat amb 316,15 milions d'euros, finança inversions en espais naturals, espais públics, infraestructures o equipaments que vertebrin la metròpolis i, alhora, que aportin valors d'ús a cadascun dels municipis metropolitans.

Per elaborar aquest Pla s'ha estimat la capacitat d'inversió de l'AMB durant aquest mandat en funció dels escenaris econòmics generals, l'evolució de l'execució pressupostària i les perspectives econòmiques futures.

El Pla metropolità d'inversions 2020-2023 per als municipis de l'AMB s'aplica a través de quatre programes: cohesió territorial, millora urbana, projectes i assistència tècnica, i actuacions en paisatges naturals i urbans.