Què fem?

L'acció internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, incloses les relacions de cooperació, és una eina transversal de suport a les seves polítiques públiques, emmarcada en l'estratègia global de la institució.
Context
L'AMB requereix una estratègia internacional que vagi més enllà de la realització d'accions internacionals i de cooperació. Com per a tota gran administració, la projecció internacional ben dirigida i focalitzada és una peça important que afavoreix el desenvolupament de les seves  competències.

L'estratègia d'internacionalització se situa en el marc del Pla d'actuació metropolità 2015-2019, s'ajusta a l'agenda de les polítiques públiques metropolitanes i s'elabora a partir d'un procés de reflexió i d'organització en constant adaptació.

Per tal de desenvolupar les propostes de l'equip de govern de l'AMB per aquest mandat, i tal com especifica el PAM, neix la necessitat d'implementar una estratègia coordinada, en particular i amb especial intensitat, en els marcs geogràfics d'Europa i de la Mediterrània, que impliqui tots els àmbits d'actuació de l'AMB i que vetlli perquè aquesta institució estigui present tant en els fòrums de debat com en els espais de decisió que configuren aquest model de relació directa des del món local.

Obrim, doncs, una etapa en la qual ens comprometem a ampliar la projecció i el posicionament de l'AMB al món. Situant l'acció internacional dins aquest marc de referència, aconseguim una coherència i un valor afegit que afavoreixen l'impacte de les polítiques d'internacionalització i cooperació sobre les competències de l'AMB.

Tal com s'especifica al PAM 2015-2019, l'Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació té els següents objectius:
 • Cooperar i treballar en xarxa per enfortir el paper de les àrees metropolitanes a la Unió  Europea i altres organismes internacionals.
 • Buscar experiències i coneixements que donin resposta a les crisis socials, econòmiques i humanitàries i que contribueixin a corregir les desigualtats socials a les nostres ciutats.
 • Oferir, conjuntament amb els ajuntaments metropolitans, expertesa i coneixement a les aglomeracions urbanes i governs metropolitans que cerquin suport per potenciar el seu desenvolupament.
 • Identificar oportunitats de cooperació i col·laboració internacional per a l'AMB, els ajuntaments, els actors econòmics i socials i les universitats del territori metropolità.

Puja
Posicionament
Es prioritza cooperar i treballar en xarxa per enfortir el paper de l'AMB a la Unió Europea i a altres organismes internacionals, per afavorir que esdevingui una metròpolis de referència. 

L'AMB, tot i ser una administració molt jove, constituïda el 2010 amb l'aprovació de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, prové d'una llarga història que li confereix una gran experiència relacionada sobretot amb la governança del territori i la gestió de serveis comuns als municipis que la integren.

Aquest coneixement i les molt diverses experiències obtingudes des dels anys cinquanta, amb el primer Pla comarcal d'ordenació urbana de Barcelona, l'habiliten per ser un referent mundial en governança metropolitana. Aquest valor s'ha de potenciar i fer sortir a l'exterior per incidir amb força a l'agenda política europea i internacional que afecta els governs locals. 
 • Participació en xarxes
  Per donar resposta als diferents objectius del PAM així com a l'estratègia d'internacionalització, l'AMB forma part activa de diverses xarxes internacionals sectorials i de governança metropolitana.

  Aquestes xarxes ofereixen a l'AMB un espai de relació i d'aprenentatge compartit i faciliten enormement, entre d'altres, el contacte amb homòlegs d'altres països amb els quals es poden intercanviar experiències, l'accés a oportunitats que ofereixen organismes internacionals, la cooperació amb projectes d'interès comú i la difusió a escala internacional de la nostra visió política i estratègica en relació amb els temes d'abast local i global.

  Veure xarxes internacionals en què participa l'AMB
 • Relacions institucionals
  L'AMB estableix canals de cooperació amb institucions que treballen a escala internacional. Aquestes relacions generen oportunitats per als ajuntaments i altres agents de l'àrea metropolitana.

  Institucions col·laboradores

Puja
Intervenció global
L'AMB, en compliment del mandat polític, i per donar una projecció internacional a les seves competències, ja sigui des de l'àmbit dels projectes internacionals, com dels de cooperació, continua en la línia de participar i liderar projectes d'àmbit internacional, conseqüents amb les seves àrees d'actuació.

Des de l'àmbit internacional, s'opta sempre a les convocatòries europees que estan alineades amb els interessos i l'estratègia de cada àrea.

Veure projectes

Puja
Cooperació
En l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per la Justícia Global, que promou el desenvolupament urbà sostenible i la garantia dels drets humans en àrees metropolitanes i ciutats, l'AMB actua a partir de les prioritats de les entitats sòcies.

La seva acció se centra en les competències metropolitanes i dels països del sud global, a partir d'aliances amb socis de l'AMB i a través del suport a projectes de les ONGD i ajuntaments metropolitans.

Veure projectes

Puja
Sabers compartits
Per tal d'assolir els objectius de manera alineada amb el que està passant al món, cal que l'AMB tingui accés al coneixement més actual sobre les qüestions bàsiques de l'agenda internacional.
Per dirigir els esforços cap a les fites globals importants, cal tenir accés a la informació especialitzada i d'abast mundial que ofereixen diferents institucions i experts de l'àmbit internacional.
És per aquest motiu que l'AMB ha establert relacions amb institucions capdavanteres del país, per tal de tenir accés a la informació necessària.

Així mateix, l'AMB ha impulsat la creació de l'Observatori Mundial d'Àrees Metropolitanes, conjuntament amb la xarxa Metròpolis, un dels objectius principals de la qual és seguir l'evolució de la governança metropolitana arreu del món.

També, tal com s'especifica al PAM, amb l'objectiu de consolidar l'estratègia internacional perquè l'AMB esdevingui una metròpolis de referència a Europa i al món, es crearà el 2017 una Taula d'Assessors de les relacions internacionals formada per representants públics, privats, societat civil i experts.
 • Observatori Mundial d'Àrees Metropolitanes
  Es tracta d'un projecte conjunt impulsat per l'AMB i la xarxa Metròpolis l'any 2016, amb l'objectiu de crear un espai de comunicació i reflexió sobre els principals fenòmens de transformació que afecten avui dia les metròpolis i àrees metropolitanes de tot el món, tenint en compte les transformacions que les caracteritzen avui dia, així com la implementació de la nova Agenda Urbana mundial d'Habitat III i l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (ODS).
  L'impuls de l'Observatori proveirà les eines necessàries per identificar l'impacte que està tenint i que tindrà en els propers anys el fenomen de transformació urbana sobre temes com el desenvolupament sostenible, la gestió de l'espai, la mobilitat, la cohesió social, l'accés a l'habitatge, etc.
  • Oferir marcs de referència per a les metròpolis del món sencer sobre la necessitat d'incorporar la visió metropolitana en la governança de les ciutats i del territori.
  • Identificar i comparar tendències en el desenvolupament dels models de governança metropolitana.
  • Servir d'eina transversal per a totes les activitats de l'associació Metropolis, amb la capitalització de tots els continguts sobre governança metropolitana.
  • Capacitar els càrrecs electes i equips tècnics dels membres de Metropolis en totes les qüestions vinculades a la governança metropolitana.
 • Taula d'Assessors
  Aquesta Taula estratègica d'Assessors de les relacions internacionals es reunirà dos cops l'any per tal de debatre i consensuar els temes estratègics metropolitans a escala mundial, d'interès per l'AMB.

Puja