Els busos de l'AMB renoven una vegada més el certificat de qualitat

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

Les 101 línies de la xarxa d'autobús metropolità, gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), han renovat avui el certificat de qualitat UNE 13186, després d'una exhaustiva auditoria que va tenir lloc durant el mes de maig. Aquesta inspecció ha contemplat aspectes relatius a la qualitat del servei esperada i percebuda per l'usuari, la qualitat que els operadors d'aquest servei han d'aconseguir d'acord amb el contracte amb l'AMB, i la qualitat de servei realment assolida dia a dia.

Antoni Poveda, vicepresident de Transport i Mobilitat de l'AMB, rebent la certificació


L'AMB, d'acord amb aquest  certificat que concedeix l'associació AENOR, ha de vetllar pel compliment d'uns compromisos de qualitat molt concrets i específics en diferents àmbits que afecten directament el viatger. Entre aquests compromisos, destaquen els següents:

1.       Qualitat en el servei prestat: Abast geogràfic del servei, cobertura horària, freqüències, capacitat dels vehicles i graus d'ocupació.

2.       Accessibilitat: Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Actualment el 100% dels autobusos de l'AMB estan adaptats, però cal verificar el compliment de les seves prestacions.

3.       Confort: Comoditat dels seients, neteja i manteniment de vehicles i parades, temperatura adequada i qualitat en la conducció.

4.       Seguretat: Prevenció de sinistres, resposta davant d'incidències i vetlla per la seguretat del passatger.

5.       Temps: Puntualitat i regularitat, acompliment d'horaris i freqüències de pas.

6.       Atenció al Viatger: Relació amb el client, resolució ràpida i adequada de reclamacions, realització d'enquestes de satisfacció.

7.       Informació al Públic: En vehicles, marquesines, parades, web, telefònica, i guies, sobre els serveis i davant canvis o interrupcions del servei.

8.       Impacte ambiental: Emissions, soroll i consum d'energia.

Per tal de garantir els nivells de qualitat requerits, l'AMB porta a terme un control continu dels seus serveis de transport.

    Les enquestes de satisfacció del Client (ISC): reflecteixen la valoració dels usuaris sobre els serveis d'autobús que utilitzen. Durant l'any 2012 s'han realitzat 5.073 enquestes d'aquest tipus.
    L'índex de Qualitat dels Autobusos (IQA): avalua la qualitat d'aquells aspectes que tenen relació amb els vehicles que formen part del servei: informació, manteniment, neteja, atenció al client, seguretat i conducció. L'any 2012 s'han realitzat 1.152 controls, cobrint la totalitat de la flota.
    L'Índex de Puntualitat (IP): mesura el compliment dels horaris de pas programats, a partir de l'anàlisi dels registres de temps de pas per parades. L'any 2012 s'ha calculat en base a un total de més de 4,30 milions de registres d'hores de pas per parada.
    L'Índex de Qualitat de les Reclamacions (IQR): avalua el temps de resposta dels operadors a les reclamacions realitzades pels usuaris, mitjançant el % de queixes respostes en un temps determinat.
    L'Índex de Qualitat de Parades (IQP): avalua la qualitat d'aquells aspectes que tenen relació amb les parades del servei: informació, manteniment, neteja, accessibilitat. Es mesura a partir de controls in-situ a cadascuna de les parades (pals i marquesines). Durant l'any 2012 s'han realitzat un total de 3.939 controls a parades.

L'any 2007, l'AMB (en aquell moment Entitat Metropolitana del Transport, EMT) va convertir-se en la primera administració pública a Espanya a rebre aquest certificat de qualitat. Des de llavors l'EMT, i des de 2011 l'AMB, ha anat superant satisfactòriament les successives auditories de seguiment anual i de renovació realitzades per AENOR.

Aquesta certificació segueix els principis del Pla d'Actuació Metropolità 2011-2015 de l'AMB, que defineix entre els seus objectius el de consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei de transport públic de viatgers dels serveis d'autobús dels quals l'AMB n'és l'administració titular.

Galeria d'imatges