Ràtio atracció i emisió

Back

Relació entre la mobilitat atreta (entra) per un àmbit territorial i la que emet (surt) aquest àmbit territorial, referida a l'AMB.

Technical file card

Quocient entre els desplaçaments atrets per un àmbit territorial i aquells emesos del mateix àmbit territorial, 

Valors >1 indiquen territoris atraients; valors <1 indiquen territoris emissors.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation