Sostenibilitat

Dades de participació en les activitats sobre educació ambiental, gestió del carboni a l'AMB, energies renovables i autoritat ambiental.

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Dades relacionades

Energia consumida i energia cogenerada per les EDAR Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Cogeneració d'energia a les instal·lacions de residus Format XLS
Freqüència d'actualització: anual