Els nostres compromisos

  • Oferir als ciutadans serveis públics útils de forma eficient, responsable i sostenible econòmicament i ambientalment.
  • Prestar uns serveis públics de qualitat, gestionats d'acord amb el sistema integrat de gestió de la qualitat i del medi ambient (SIGQMA) de l'AMB i altres instruments de certificació de la qualitat.
  • Treballar internament en un procés de millora contínua de la gestió de la qualitat que repercuteixi en uns serveis òptims.
  • Publicar informació de qualitat sobre els serveis del Catàleg, actualitzada, complerta i accessible a través de diferents mitjans de difusió.
  • Posar a disposició dels ciutadans canals de comunicació permanents a través dels quals puguin contactar amb l'AMB per fer consultes, exposar suggeriments o expressar queixes sobre els serveis.
  • Atendre adequadament les comunicacions enviades pels ciutadans i usuaris de serveis,  responent-les en un termini de temps raonable i si s'escau, adoptar mesures per esmenar les queixes i millorar la qualitat dels serveis.
  • Consultar als ciutadans sobre la percepció, com a usuaris, de la qualitat dels serveis rebuts.
Més informació sobre gestió de la qualitat a l'AMB