Títol preliminar

Disposicions generals: objecte i naturalesa, àmbit territorial i potestats i prerrogatives.