Disposició derogatòria

Sobre la derogació de títols i disposicions

  1. Resten derogats els títols III i IV de la Llei 7/1987, de 4 d'abril, que estableix i regula actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa.
  2. Resten derogades les disposicions amb el mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei.