Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 4a. Centre direccional Sant Cugat-Cerdanyola
  Article
  Article 99 - Definició

Article 99 - Definició


1. La subzona de Centre Direccional Sant Cugat‑Cerdanyola comprèn cinc àrees.

I. Comercial, burocràtica, residencial, recreativa i cul­tural.
II. D'exposicions.
III. De parc urbà.
IV. Universitària.
V. D'equipaments.

2. Aquest Centre Direccional comprèn, a més dels terrenys específicament qualificats, tota l'àrea compresa entre els eixos dels túnels central i oriental, línies a Sabadell dels Ferrocarrils de Catalunya i Parc del Tibidabo.