Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 8 - Interpretació de les Normes

Article 8 - Interpretació de les Normes


Les Normes d'aquest Pla s'interpretaran tenint en compte el seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitat d'aquest Pla expressats al capítol de la Memòria referent a aquestes Normes. En casos de dubte o d'imprecisió, prevaldrà la solució més favorable a l'edificabilitat menor i a la dotació major per a equipaments comunitaris.