Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 73 - Protecció del medi ambient

Article 73 - Protecció del medi ambient


La protecció del medi ambient i la conservació i protecció de la naturalesa i del paisatge, en el marc del planejament urbanístic en general, es realitzarà mitjançant la preservació del sòl de tot procés de degradació, per mitjà de mesures limitatives i prohibitives adients que excloguin els usos que generen efectes perjudicials.