Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 43 - Renúncia i nova designació de tècnics

Article 43 - Renúncia i nova designació de tècnics


1. Qualsevol tècnic d'obligada intervenció en una obra o instal·lació, segons el que preveuen aquestes ordenances, que deixés d'actuar en aquesta obra o instal·lació n'haurà d'informar l'administració municipal, en el termini de setanta-dues hores, mitjançant un escrit en què expressi la causa de la renúncia, degudament visat pel col·legi oficial corresponent.

2. El promotor de les obres, en el cas indicat a l'apartat anterior, per poder continuar-les haurà de nomenar un nou tècnic i notificar-ho a l'Ajuntament, en la forma disposada per a l'inici, en el termini dels sis dies següents al cessament de l'anterior director. En qualsevol altre cas, se suspendran les obres sense perjudici de les responsabilitats i sancions a les quals hi hagués lloc.

3. Quan la renúncia del tècnic es referís a obres que afectessin l'estructura de l'edifici, el propietari o promotor d'aquestes estarà obligat a substituir-lo immediatament i a paralitzar les obres, excepte les que siguin necessàries per garantir la seguretat, i no podrà reprendre els treballs mentre no notifiqui degudament la designació i acceptació del nou tècnic i aquest hagi confirmat o rectificat els documents presentats a aquest efecte per l'anterior, referents a característiques sobre treballs, detalls, precaucions, programa i coordinació dels treballs. Produirà els mateixos efectes la renúncia del tècnic, exigit especialment per a aquesta mena de treballs, amb independència de la direcció facultativa.